Discursul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținut în cadrul ceremoniei de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

20:20 | 10 ianuarie 2019 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 10 ianuarie a.c., la Ateneul Român, un discurs în cadrul ceremoniei de lansare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

 

Vă prezentăm în continuare textul discursului:

„Domnule Președinte al Parlamentului European, dear Antonio Tajani,
Domnule Președinte al Consiliului European, dear Donald Tusk,
Domnule Președinte al Comisiei Europene, dear Jean-Claude Juncker,
Domnule Președinte al Senatului,
Doamnă Prim-ministru,
Distinși membri ai Colegiului Comisiei Europene,
Distinși invitați,
Doamnelor și domnilor,

Este o deosebită plăcere pentru mine să particip împreună cu dumneavoastră la lansarea oficială a primei Președinții a țării noastre la Consiliul Uniunii Europene.

La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România preia un rol de prim-plan la nivel european.

Dacă privim puțin în urmă, întoarcerea țării noastre în familia europeană a reprezentat un deziderat de o importanță aparte, pentru care am depus toate eforturile la nivel național și pentru care cu toții am lucrat cu dedicație și profesionalism, având convingerea fermă că proiectul european este o construcție unică în lume, o construcție de pace și prosperitate, și singura cale de a asigura progresul comun al statelor europene.

Astăzi, cu aceeași convingere preluăm exercitarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, cu obiectivul principal de a contribui la consolidarea unui Europe mai coezive, mai unite, mai puternice.

Doamnelor și domnilor,

Primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a Uniunii Europene. Uniunea se confruntă în prezent cu diverse provocări, atât interne, cât și externe, precum procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune, migrația și securitatea în vecinătatea sa imediată și dincolo de continentul european.

Construirea Uniunii Europene de astăzi a fost posibilă pentru că părinții fondatori au crezut în proiectul european, în idealurile și în valorile sale.

Noi credem astăzi, mai mult ca oricând, că Uniunea Europeană este în mod incontestabil un proiect de succes, un proiect puternic și un proiect viabil.

Cei peste 60 de ani de pace de care s-a bucurat cea mai mare parte a continentului nostru stau mărturie forței, temerității și încrederii tuturor în capacitatea noastră de a coopera în mod eficient și sustenabil.

Ei sunt dovada că «uniți în diversitate» nu este un simplu motto, ci expresia faptului că Uniunea noastră este un proiect peren, capabil să se remodeleze mereu, fără a renunța la principiile și valorile fondatoare.

Distinși invitați,

Ca parte integrantă a acestei comunități europene, României îi revine acum misiunea de a avansa agenda noastră comună.

Știm cu toții că exercitarea unei Președinții este o misiune de înaltă responsabilitate, care presupune deopotrivă angajament și pragmatism pentru a putea răspunde de o manieră concretă, adecvată și realistă tuturor provocărilor.

Mai multă unitate și coeziune - aceasta este calea pe care o propunem pentru următoarele șase luni și pe care va trebui să o urmărim cu toții cu consecvență.

Avem o serie de dosare importante pe agenda europeană, precum negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post-2020, iar contextul Președinției României va fi marcat de alegerile pentru viitorul Parlament European.

Pe acest fond, va trebui să demonstrăm că, prin unitate și consens, putem defini o nouă pagină a proiectului nostru comun. Avem nevoie de mai multă coeziune în toate acțiunile noastre la nivelul Uniunii Europene, indiferent că vorbim de o Europă a convergenței, de o Europă mai sigură, de o creștere a rolului Europei ca actor global sau de valorile noastre comune. Coeziunea este, în viziunea noastră, un aspect esențial pentru a asigura avansarea proiectului european.

După cum spuneam, pe parcursul mandatului nostru de Președinție a Consiliului Uniunii Europene vor avea loc momente marcante pentru evoluția Uniunii Europene și avem încrederea că reuniuni de o semnificație aparte, precum Summitul de la Sibiu, vor oferi noi perspective Europei de mâine.

Îmi exprim dorința și speranța ca 9 mai 2019 să rămână în istoria proiectului european ca un moment de reafirmare a narativului unei Uniuni puternice și unite.

Doamnelor și domnilor,

Astăzi avem plăcerea de a marca împreună începutul unei perioade de șase luni importante pentru țara noastră și pentru Uniune.

Ne propunem să reușim împreună, pe parcursul acestor luni, să consolidăm unitatea și coeziunea, într-un moment cu teste și mize importante pentru Uniunea noastră, Uniunea noastră Europeană, a tuturor.

Vă doresc succes și vă mulțumesc!”


 

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii, în limba engleză:

Honorable President of the European Parliament, dear Antonio Tajani,

Honorable President of the European Council, dear Donald Tusk,

Honorable President of the European Commission, dear Jean-Claude Juncker,

Honorable Prime Minister,

Distinguished members of the College of Commissioners,

Distinguished guests,

Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure for me to join you in the official launch of Romania’s first Presidency of the Council of the European Union.

12 years after joining the European Union Romania takes a forefront role at the European level. If we take a look back, our country’s return to the European family was a particularly significant desire for whose accomplishment we made every effort at national level and worked with dedication and professionalism, convinced that the European project was a unique construction for peace and prosperity in the world, and the only way to secure the joint progress of the European states.

It is with the same conviction that today we take the Presidency of the Council of the European Union, with the primary goal of contributing to strengthening a more cohesive, more united and stronger Europe.

Ladies and gentlemen,

The first half of 2019 will define the future dynamics of the European Union.

The Union faces various challenges, at home and abroad, such as the process of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union, migration and security in its immediate vicinity and beyond the European continent.

Building today’s European Union was possible because the founding parents believed in the European project, in its ideals and values.

We believe, today more than ever, that the European Union is an undeniably successful project, strong and viable.

The more than 60 years of peace enjoyed by most of our continent are proof of the strength and confidence of everyone in our capacity to work together effectively and sustainably.

These years are evidence that “united in diversity” is not just a motto but the expression of the fact that our Union is a perennial project, capable to constantly remodeling itself without giving up the founding principles and values.

Distinguished guests,

As an integral part of this European community it is now Romania’s task to advance our joint agenda.

We all know that exercising a Presidency is a mission of high responsibility, which requires commitment and pragmatism to the same extent so as to provide concrete, adequate and realistic responses to all challenges.

More unity and cohesion – this is the path we propose for the coming six months and which we should all follow consistently.

We have a number of important dossiers on the European agenda, such as negotiations for the future post-2020 Multiannual Financial Framework, and the context of Romania’s Presidency will be marked by the elections for the future European Parliament.

Against this background we will have to demonstrate that unity and consensus can lead us to defining a new page of our joint project.

We need more cohesion in all our actions at European Union level, irrespective of whether we are speaking of a Europe of convergence, of a Europe that is more secure, of an increase of Europe’s role as a global player or of our shared values. We see convergence as a crucial element to ensure the advancing of the European project.

As I was saying, during our term of office at the Presidency of the Council of the European important developments will take place for the evolution of the European Union and we are confident that meetings of special significance, such as the Summit in Sibiu, will provide new prospects for tomorrow’s Europe.

I express my desire and hope that May 9th, 2019 remains in the history of the European project as the date when the narrative of a strong, united European Union was reasserted.

Ladies and gentlemen,

Today we have the pleasure of jointly marking the start of a six-month period that is important for our country and the Union.

Together we will be successful in strengthening the unity and cohesion during these months, at a time of challenges and important stakes for this Union, our European Union.

I wish you success! Thank you!