Declaraţia Liderilor Formatului București 9 (Bratislava, 6 iunie 2023)

06 iunie 2023 | NATO

Declaraţia Liderilor Formatului București 9 (B9)

Noi, liderii din Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Republica Slovacă și Ungaria, ne-am întâlnit astăzi la Bratislava.

Salutăm participarea Secretarului General al NATO la întâlnirea noastră. În timp ce războiul continuă pe continentul european, am discutat împreună despre cele mai presante amenințări și provocări de securitate pentru regiunea noastră și întreaga zonă euroatlantică și am evaluat pregătirea viitorului Summit NATO de la Vilnius.

Reafirmăm sprijinul nostru neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional.

Acesta este singurul mod de a restabili pacea și ordinea bazată pe norme în Europa. Condamnăm în cei mai fermi termeni posibili războiul brutal, nejustificat și ilegal împotriva Ucrainei.

Ucraina are dreptul legitim de a se apăra împotriva acestei agresiuni, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Carta ONU. Rusia trebuie să înceteze atacurile sale continue asupra populației și infrastructurii civile ucrainene, deportarea copiilor și violența sexuală în cadrul conflictului.

Responsabilii pentru crima de agresiune, toate atrocitățile și crimele de război trebuie trași la răspundere. Susținem instituirea unui mecanism juridic adecvat pentru a asigura răspunderea pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Vom continua să ajutăm Ucraina să ajungă la o soluție pașnică definită de propriile sale condiții, atât timp cât este necesar, inclusiv prin sprijin militar, financiar și umanitar. Țările noastre au oferit protecție celui mai mare număr de refugiați ucraineni.

Cerem Rusiei să înceteze imediat ostilitățile și să își retragă necondiționat forțele de pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, îi condamnăm pe toți cei care facilitează în mod activ efortul de război al Rusiei, inclusiv Belarus.

Rămânem hotărâți să susținem presiunea internațională asupra Rusiei, inclusiv prin sancțiuni. Cerem ferm Belarusului să își înceteze complicitatea la agresiunea rusă care constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

NATO a reacționat decisiv la deteriorarea drastică a securității euroatlantice cauzată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Am sporit prezența militară aliată pe Flancul Estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră și ne întărim substanțial postura de descurajare și de apărare înaintată, ca măsuri defensive.

Rusia este cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității Aliaților și trebuie să fim pregătiți că va rămâne așa. Angajamentul NATO de a proteja fiecare centimetru din teritoriul aliat și față de Articolul 5 este de neclintit.

Ne aşteptăm ca Summitul de la Vilnius să întărească şi mai mult postura de apărare a NATO pe Flancul Estic pentru a descuraja şi a respinge orice oportunitate de agresiune. În special, incluzând avansarea Apărării Înaintate cu forțe robuste pe teren, multi-domeniu și gata de luptă, inclusiv brigăzi în domeniul terestru, acolo unde este necesar, prepoziționarea echipamentelor și stocurilor, întăriri disponibile rapid, comandă și control și structuri de forță adecvate scopului și îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii relevante, inclusiv extinderea sistemului de conducte al NATO (NATO Pipeline System.).

Recunoaștem în special importanța îmbunătățirii apărării aeriene și antirachetă integrate pe o bază de rotație continuă pentru securitatea Flancului Estic. Susținem noile planuri regionale ale NATO ca piatră de temelie a apărării noastre colective modernizate și solicităm tuturor Aliaților să aloce forțe și capacități acestor activități.

Rusia și alți actori autoritari și concurenți strategici, și cei prin care acționează, precum și actori nestatali, folosesc atacuri hibride pentru a-și avansa obiectivele. Ei caută să exploateze deschiderea, interconectarea și digitalizarea noastră încercând să interfereze în procesele, instituțiile noastre democratice, promovând campanii de dezinformare.

Scopul lor este să submineze încrederea în societățile noastre, instrumentalizând chestiuni sensibile din punct de vedere politic, desfășurând activități maligne în spațiul cibernetic sau manipularea aprovizionării cu energie.

Acești actori maligni abuzează și de fluxurile migratorii. Toate aceste activități au devenit mai agresive, coordonate și menite să ne submineze unitatea, coeziunea, securitatea și stabilitatea.

Vom spori și investi mai mult, individual și colectiv, în capacitatea noastră de a ne pregăti, descuraja și apăra, în toate domeniile și în conformitate cu abordarea de tip 360 de grade a NATO. Toate acțiunile noastre trebuie să aibă alocate resurse adecvate și la dispoziție.

Ne așteptăm ca angajamentul de investiții în apărare de la Vilnius să prevadă că 2% din PIB pentru apărare este un minimum, nu un plafon, și încurajăm toți aliații să facă acest lucru.

Ne vom coordona activitățile pentru a ne extinde în continuare capacitățile de producție de apărare și pentru a ne consolida capacitățile și a ne asigura aprovizionarea adecvată.

Urăm bun-venit Finlandei ca nou membru al Alianței și sprijinim pe deplin Suedia ca să devină membru cu drepturi depline în curând. Aderarea lor întărește și mai mult Alianța și face regiunea Mării Baltice, precum și întreaga regiune euroatlantică, mai sigură.

Începând din februarie 2022, NATO și-a intensificat semnificativ asistența acordată Ucrainei, reflectând nevoile Kievului. Summitul de la Vilnius va consolida și mai mult sprijinul nostru politic și practic pentru Ucraina.

Ne propunem un pachet de sprijin mai robust, multianual și mai cuprinzător pentru Ucraina, care să-și consolideze capacitățile de apărare inclusiv prin implementarea standardelor NATO și creșterea interoperabilității cu NATO.

Vedem meritul propunerii mai multor Aliați de a înființa un Centru comun de analiză, instruire și educație cu Ucraina, cu sediul în Polonia. Având în vedere războiul de agresiune al Rusiei, vom continua sprijinul nostru puternic pentru a consolida capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a atenua catastrofa umanitară. Aceste eforturi sunt complementare celor care oferă asistență militară bilaterală, inclusiv prin Grupul de contact pentru apărare al Ucrainei condus de SUA.

Ucraina este parte integrantă a zonei euroatlantice și securitatea sa este interconectată cu cea a Aliaților.

Susținem cu fermitate aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei și reiterăm decizia de la București din 2008 conform căreia Ucraina va deveni membră a NATO.

În acest sens, ne așteptăm ca, la Vilnius, să ne ridicăm relațiile politice cu Ucraina la un nou nivel și să lansăm o nouă direcție politică care să ducă la aderarea Ucrainei la NATO, odată ce condițiile o vor permite.

Vom continua sprijinul nostru pentru Ucraina pe această cale, și ca mijloc de a preveni repetarea agresiunii Rusiei.

Încurajăm Ucraina să-și continue reformele, în conformitate cu toate principiile Cartei privind un parteneriat distinct între Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Ucraina. Recunoaștem că reformele sunt esențiale pentru a promova progresul Ucrainei pe calea aderării la UE și NATO.

Vom continua eforturile noastre de a evalua și adapta abordarea NATO față de Rusia.

Recunoaștem pe deplin importanța strategică a regiunilor Mării Baltice, Mării Negre și Balcanilor de Vest pentru Alianță. Vom continua să consolidăm sprijinul NATO pentru Bosnia și Herțegovina, Georgia și Republica Moldova pentru a le consolida integritatea și rezistența împotriva oricărei influențe maligne. În acest sens, felicităm Republica Moldova pentru eforturile depuse de a menține stabilitatea și de a avansa reformele pe calea europeană.

La Summitul NATO de la Vilnius ne așteptăm să ne intensificăm cooperarea și cu țările care au idei similare și în special cu partenerii din Indo-Pacific și cu UE în abordarea unei game largi de provocări comune.

Contăm pe rolul responsabil al Chinei ca membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Orice acordare de ajutor letal din partea Chinei agresorului rus ar fi inacceptabilă și ar prelungi conflictul și ar adânci instabilitatea globală.

Credem cu tărie că Summitul de la Vilnius va fi un succes istoric. Alianța este mai puternică și mai unită ca niciodată. Noi, țările din Formatul București 9, vom continua să lucrăm neobosit pentru a ne întări și mai mult unitatea și solidaritatea, legăturile transatlantice puternice și a ne consolida securitatea, apărarea și stabilitatea în regiunea euroatlantică.

Vom continua să facem eforturi pentru pace, securitate și stabilitate în întreaga regiune euroatlantică.


 

STATEMENT BY THE LEADERS OF BUCHAREST NINE (B9)

We, the leaders of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and the Slovak Republic, met today in Bratislava.

We welcome the participation of the NATO Secretary General at our meeting. As the war continues on the European continent, together, we have discussed the most pressing security threats and challenges to our region and the whole Euro-Atlantic area, and assessed the preparation of the upcoming NATO Summit in Vilnius.

We reaffirm our unwavering support for Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized borders.

This is the only way to restore peace and the rules-based order in Europe. We condemn in the strongest possible terms the unjustified and illegal brutal war against Ukraine.

Ukraine has a legitimate right to defend itself against this aggression according to international law, including the UN Charter. Russia must stop its continuous attacks on the Ukrainian civilian population and infrastructure, deportation of children, and conflict related sexual violence.

Those responsible for the crime of aggression, all atrocities and war crimes must be held accountable. We support the establishment of an appropriate legal mechanism to ensure accountability for the crime of aggression against Ukraine. We will continue helping Ukraine to reach a peaceful solution on its own terms for as long as necessary, including by military, financial and humanitarian support. Our countries have provided protection to the largest number of Ukrainian refugees.

We call on Russia to immediately stop hostilities and unconditionally withdraw its forces from the territory of Ukraine. We also condemn all those, including Belarus, who are actively facilitating Russia’s war effort.

We remain determined to sustain international pressure on Russia, including through sanctions. We urge Belarus to stop its complicity to the Russian aggression which constitutes a blatant violation of international law.

NATO has reacted decisively to the drastic deterioration of Euro-Atlantic security caused by Russia’s aggression against Ukraine. We have enhanced the Allied military presence in the Eastern Flank, from the Baltic to the Black Sea, and we are substantially strengthening our posture for deterrence and forward defence, as defensive measures.

Russia is the most significant and direct threat to Allies’ security and we must be prepared for it to remain so. NATO’s commitment to protecting every inch of Allied territory and to Article 5 is ironclad.

We expect that the Vilnius Summit will further strengthen NATO’s defence posture on the Eastern flank in order to deter and deny any opportunity for aggression. In particular, this includes advancing forward defences with robust in-place, multi-domain and combat-ready forces, including brigades in the land domain; where needed, prepositioning equipment and stocks; rapidly available reinforcements; command and control and force structures fit for purpose, and improving or extending relevant infrastructure, including the extension of the NATO Pipeline System.

We especially recognize the importance of enhanced Integrated Air and Missile Defence on a rotational persistent basis for the security of the Eastern Flank. We support NATO’s new regional plans as the cornerstone of our modernised collective defence and we urge all Allies to assign forces and capabilities to these activities.

Russia and other authoritarian actors and strategic competitors, and their proxies, as well as non-state actors, are using hybrid attacks to advance their goals. They seek to exploit our openness, interconnectedness and digitalisation by trying to interfere in our democratic processes and institutions, by promoting disinformation campaigns.

Their aim is to undermine trust in our societies, instrumentalizing politically sensitive issues, conducting malicious activities in cyberspace, or manipulating energy supplies.

These malign actors also abuse migratory flows. All these activities have become more aggressive, coordinated and aimed at undermining our unity, cohesion, security, and stability.

We shall enhance and invest more, individually and collectively, in our ability to prepare for, deter, and defend, in all domains, and in line with NATO’s 360-degree approach. All our actions must be adequately resourced and enabled.

We expect the Vilnius Defence Investment Pledge to commit to 2% of GDP for defence becoming a floor, not a ceiling, and encourage all Allies to do so.

We will coordinate our activities in order to further expand our defence production capacities and to strengthen our capabilities and ensure adequate supplies. We welcome Finland as a new member of the Alliance and fully support Sweden to become a full-fledged member soon. Their accession further strengthens the Alliance and makes the Baltic Sea region as well as the whole Euro-Atlantic area more secure.

Since February 2022, NATO has significantly stepped up its assistance to Ukraine, reflecting Kyiv’s needs. The Vilnius Summit shall further enhance our political and practical support to Ukraine.

We aim for a more robust, multi-year, and comprehensive support package for Ukraine, which will reinforce its defence capabilities also by implementing NATO standards and increasing interoperability with NATO.

We see merit in several Allies’ proposal to establish a Joint Analysis, Training and Education Centre with Ukraine based in Poland. In light of Russia’s war of aggression, we will continue our strong support to bolster Ukraine’s capacity to defend itself and to relieve the humanitarian catastrophe. These efforts are complementary to those who are providing bilateral military assistance, including through the US-led Ukraine Defence Contact Group.

Ukraine is an integral part of the Euro-Atlantic community and its security is intertwined with that of the Allies.

We strongly support Ukraine’s Euro-Atlantic aspirations and reiterate the Bucharest 2008 decision that Ukraine will become a member of NATO.

In this respect, we expect that in Vilnius, we will upgrade our political relations with Ukraine to a new level, and launch a new political track that will lead to Ukraine’s membership in NATO, once conditions allow. We will continue our support to Ukraine on this path, also as a means to prevent the repetition of Russia’s aggression.

We encourage Ukraine to continue its reforms in accordance with all the Principles of the Charter on a Distinctive Partnership between the North Atlantic Treaty Organization and Ukraine. We recognize that reforms are essential to further Ukraine’s progress on the path to EU and NATO membership.

We will further our efforts to assess and adapt NATO’s approach to Russia.

We fully recognize the strategic importance of the Baltic Sea, Black Sea, and Western Balkans regions for the Alliance. We will continue to further strengthen NATO’s support to Bosnia and Herzegovina, Georgia, and the Republic of Moldova to build their integrity and resilience against any malign influence. In this respect, we commend the Republic of Moldova for its efforts to maintain stability and advance reforms on its European path.

At the NATO Summit in Vilnius we expect to further step up our cooperation also with like-minded countries, and particularly with Indo-Pacific partners and with the EU, in tackling a wide range of common challenges.

We count on China’s responsible role as a Permanent Member of the United Nations Security Council. Any provision of lethal aid by China to the Russian aggressor would be unacceptable and would only prolong the conflict and deepen global instability.

We firmly believe that the summit in Vilnius will be a historic success. The Alliance is stronger and more united than ever. We, the Bucharest 9 countries, will continue to work tirelessly to further strengthen our unity and solidarity, our enduring transatlantic bond, and to enhance our security, defence and stability in the Euro-Atlantic area.

We will continue to strive for peace, security and stability in the whole of the Euro-Atlantic area.