Conferința de presă comună a Președintelui României, Klaus Iohannis, cu liderii participanți la reuniunea în format restrâns organizată de Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos la Haga în pregătirea Summitului NATO de la Vilnius

21:45 | 27 iunie 2023 | NATO

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut marți, 27 iunie 2023, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, o conferință de presă comună cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte, Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda, Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda, Prim-ministrul Republicii Albania, Edi Rama, Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo, Prim-ministrul Regatului Norvegiei, Jonas Gahr Støre, precum și cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, la finalul reuniunii în format restrâns, dedicate pregătirii Summitului NATO de la Vilnius.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor Președintelui României:

(traducere în limba română)

Bună seara!

Permiteți-mi să încep prin a adresa mulțumiri Prim-ministrului Rutte pentru găzduire. Îți mulțumesc mult, dragă Mark!

Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv și deschis, într-un cadru informal, în pregătirea Summitului de la Vilnius. Desigur, am discutat și despre evenimentele de la finalul săptămânii trecute din Rusia, în special despre potențialul impact al acestora asupra gestionării de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei.

Summitul de la Vilnius va fi un moment important în consolidarea suplimentară a Alianței noastre, pe multe dimensiuni.

În primul rând, vom putea beneficia de pe urma progresului înregistrat în consolidarea posturii noastre de  descurajare și apărare. La Madrid, am recunoscut clar importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Evoluțiile actuale demonstrează în mod evident, încă o dată, validitatea acestei recunoașteri.

Rusia este și va continua să fie amenințarea imediată și cea mai directă la adresa securității euroatlantice.

Prin urmare, trebuie să fim capabili și pregătiți pentru a ne consolida și mai mult postura și să continuăm să asigurăm sprijinul necesar pentru Ucraina și pentru partenerii noștri cei mai vulnerabili, în special Republica Moldova.

Descurajarea și apărarea reprezintă o direcție de efort major în care sperăm să vedem implementarea completă a deciziilor luate la Summitul de la Madrid. Alianța are nevoie de o postură puternică, pe termen lung, o veritabilă Apărare Înaintată, capabilă să răspundă tuturor amenințărilor.

Dată fiind poziționarea noastră strategică, România este interesată în mod deosebit de consolidarea suplimentară a Flancului Estic, printr-o abordare coerentă și unitară. Aceasta înseamnă asigurarea forțelor, structurilor, capabilităților și echipamentelor necesare, precum și aranjamentele adecvate de comandă și control.

În al doilea rând, este vorba și despre a demonstra că suntem capabili și că dorim să susținem toate aceste transformări cu un angajament consolidat de a investi în apărarea noastră.

Angajamentul de Investiții pentru Apărare din 2014 a fost crucial în avansarea către o Alianță mai puternică.

Acum este vremea să mergem mai departe. România este gata să își asume toate responsabilitățile necesare. Astfel, așa cum am anunțat deja la Madrid, începând de anul acesta, bugetul național pentru Apărare a crescut de la 2% la 2,5% din PIB.

Trei – pentru a fi eficientă, o Alianță înseamnă și o colaborare mai strânsă în beneficiul partenerilor noștri.

Ucraina rămâne în centrul eforturilor noastre. Summitul trebuie să aibă rezultate clare și substanțiale pentru Kiev, prin avansarea sprijinului nostru politic și practic, inclusiv pentru progresul concret, măsurabil al Ucrainei în ceea ce privește aderarea la NATO.

Sprijinul României pentru Ucraina și pentru aspirația sa de a deveni un Aliat cu drepturi depline este bine cunoscut. Vom continua să fim un susținător ferm al Kievului.

La București, în 2008, Aliații au decis că Ucraina va deveni membru NATO. La Vilnius, trebuie să ducem acest angajament mai departe. Este vorba despre responsabilitate și încredere în relația noastră cu Ucraina, dar este vorba și despre credibilitate pentru Alianță. La Vilnius, așteptăm cu nerăbdare o întâlnire cu Președintele Zelenski, sperăm, în formatul noului Consiliu NATO-Ucraina.

Patru – nu trebuie să uităm de partenerii noștri cei mai vulnerabili din regiune, mai ales Republica Moldova. Securitatea sa și cea a Ucrainei sunt conectate. Iar securitatea lor este legată de securitatea noastră transatlantică. Dacă acestea sunt mai puternice, regiunea noastră este mai puternică, Marea Neagră este mai sigură și, astfel, întregul teritoriu Aliat este mai sigur.

Trebuie să continuăm să ne angajăm într-o cooperare strânsă cu Chișinăul, mai ales ținând cont de eforturile uriașe făcute de această țară pentru a sprijini securitatea și stabilitatea din regiune, de la începutul războiului.

Permiteți-mi să închei prin a reconfirma angajamentul nostru neclintit pentru o Alianță mai puternică. În calitate de Aliat dedicat, România va continua să acționeze ca furnizor de securitate responsabil în regiunea Mării Negre.  Aștept cu nerăbdare Summitul de la Vilnius și toate rezultatele sale concrete!

Vă mulțumesc!

(textul original în limba engleză):

Good evening!

Let me start by conveying a word of appreciation for Prime-Minister Rutte for hosting us. Thank you so much, dear Mark!

We had the opportunity of a very constructive and open exchange of views, in an informal setting, in advance of the Vilnius Summit. Of course, we have also discussed events of the last weekend in Russia, especially their potential impact on the management of the war in Ukraine by Russia.

The Vilnius Summit will be an important moment for further consolidating our Alliance, on many dimensions.

First, we will be able to capitalize on the progress achieved in consolidating our deterrence and defence. In Madrid, we have clearly recognized the strategic importance of the Black Sea for the Euro-Atlantic security.

The current evolutions are obviously demonstrating, once again, the validity of this acknowledgement.

Russia is and will continue to be the most direct and immediate threat to the Euro-Atlantic security.

Thus, we must be able and ready to further enhance our posture and continue to provide necessary support for Ukraine and for our most vulnerable partners, especially for the Republic of Moldova.

Deterrence and defence is one major line of effort where we hope to see the full implementation of the Madrid decisions. The Alliance needs a strong, long-term posture, a true Forward Defence, capable to respond to all threats.

Given our strategic location, Romania is particularly interested in further consolidating the Eastern Flank, in a coherent and unitary approach.

This means ensuring the necessary forces, structures, capabilities and equipment, as well as the right command and control arrangements.

Second, it is also about proving that we are capable and willing to back all these transformations with a reinforced commitment to invest in our defence.

The 2014 Defence Investment Pledge has been key in helping us advance towards a stronger Alliance. It is now the time to move forward. Romania is ready to assume all necessary responsibilities. As a matter of fact, as I have already announced in Madrid, starting as of this year, the national defence budget increased from 2% to 2.5% of our GDP.

Third, being effective as an Alliance is also about working closer for the benefit of our partners.

Ukraine remains at the centre of our efforts.

The Summit must have clear and substantive results for Kyiv, by advancing our political and practical support, including for the concrete, measurable progress of Ukraine’s accession to NATO.

Romania’s support for Ukraine and for its aspiration to become a full-fledged Ally is well-known. We will continue to be a strong advocate of Kyiv.

It was in Bucharest in 2008 when the Allies decided that Ukraine will become a member of NATO. In Vilnius, we have to take this commitment further. It is a matter of responsibility and trust in our relationship with Ukraine, as well as a matter of credibility for the Alliance. In Vilnius, we look forward for a meeting with President Zelenski, hopefully in the format of the new NATO-Ukraine Council.

Fourth, we should not lose sight of our most vulnerable partners in the region, especially the Republic of Moldova. Its security and that of Ukraine are connected.

And their security is interlinked with our transatlantic security. If they are stronger, our region is stronger, the Black Sea is safer and then the whole Allied territory is safer.

We should continue to closely engage with Chișinău, especially given the tremendous efforts this country made in support of regional security and stability, since the beginning of the war.

Let me conclude by restating our unwavering commitment for a stronger NATO. As a dedicated Ally, Romania will continue to act as a responsible security provider in the Black Sea region. I am looking forward to the Vilnius Summit and all its concrete results!

Thank you!

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: You talked about Moldova as a vulnerable partner. Is Vilnius going to bring a different approach between NATO and the Republic of Moldova? Could it be a new kind of assistance? / Ați vorbit despre Moldova ca despre un partener vulnerabil. Va aduce Vilnius o abordare diferită între NATO și Republica Moldova? Ar putea fi un nou tip de asistență?

Președintele României: The Republic of Moldova is an important preoccupation for me and, as I found out today, it is not only me, it is all of us. The situation in Moldova is dire and I think it is our responsibility to find ways to help Moldova to enhance its resilience, its entire situation. And I am very glad that the colleagues share this evaluation and it would be very great if we had remarks on these issues in the conclusions at Vilnius.

Republica Moldova reprezintă o preocupare importantă pentru mine și, după cum am aflat astăzi, nu doar pentru mine, ci pentru noi toți. Situația din Moldova este extrem de gravă și cred că este responsabilitatea noastră să găsim modalități de a ajuta Moldova să-și sporească reziliența, să își îmbunătățească întreaga situație. Și sunt foarte bucuros că această evaluare este împărtășită de colegi și ar fi foarte bine dacă elemente privind aceste aspecte s-ar regăsi în concluziile Summitului de la Vilnius.