Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul sesiunii plenare a Summitului Uniunea Europeană – Liga Statelor Arabe

18:05 | 24 februarie 2019 | Uniunea Europeană

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut duminică, 24 februarie a.c., la Sharm-El-Sheikh (Republica Arabă Egipt), o alocuțiune în cadrul sesiunii plenare a Summitului Uniunea Europeană – Liga Statelor Arabe.

 

Vă prezentăm în continuare traducerea alocuțiunii în limba română:

Excelența Voastră, domnule Președinte El-Sisi, 

Excelența Voastră, domnule Președinte Tusk, 

Altețele Voastre Regale,

Excelențele Voastre,

Doamnelor și domnilor,

Dragi colegi,

Doresc să adresez felicitări Președintelui El-Sisi și Președintelui Tusk pentru organizarea acestui eveniment.

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră la acest prim Summit Euro-Arab, care se desfășoară în timpul primei Președinții a României la Consiliul Uniunii Europene.

Reuniunea de astăzi este deosebit de importantă și are loc într-o perioadă marcată de numeroase provocări și incertitudini, dar, în același timp, cu multe oportunități. După cum s-a dovedit de nenumărate ori, regiunile noastre sunt strâns interconectate. 

Susțin, așadar, pe deplin o cooperare pragmatică, realistă și din ce în ce mai strânsă între Uniunea Europeană și Liga Statelor Arabe, ca unică modalitate de a produce rezultate concrete.

Într-adevăr, avem nevoie de un parteneriat puternic pentru a găsi soluții comune la problemele noastre actuale, care prezintă diverse riscuri, precum migrația, radicalizarea și terorismul, dar și pentru a aborda provocări pe termen mediu și lung, precum schimbările climatice, dezvoltarea durabilă și crearea de locuri de muncă. În acest scop, trebuie să venim cu proiecte comune concrete, care să producă schimbările pe care le așteaptă națiunile noastre.

Economia este motorul transformării pozitive și ar trebui să fie în centrul eforturilor noastre conjugate.

Uniunea Europeană și Liga Statelor Arabe, respectiv statele membre ale acestor organizații, trebuie să lucreze împreună pentru o integrare economică mai accentuată la nivel regional și între regiunile noastre.

Această integrare ar trebui să se concentreze, de asemenea, pe promovarea și facilitarea liberului schimb de bunuri și servicii, precum și a investițiilor. Schimburile comerciale și investițiile contribuie la dezvoltarea durabilă, la reducerea sărăciei și la crearea de locuri de muncă. Totodată, asigură deschiderea țărilor și regiunilor noastre una față de cealaltă mai mult decât orice altă abordare politică.

Migrația rămâne o provocare importantă. Trebuie să abordăm cauzele profunde ale acestui fenomen și să cooperăm îndeaproape cu țările de origine și de tranzit.

Am convingerea că doar prin parteneriate și cooperare aprofundată vom fi eficienți în această privință.

În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, cooperarea dintre Uniunea Europeană și Liga Statelor Arabe este vitală. La fel de importante sunt implicarea regională în combaterea terorismului, creșterea responsabilității locale și sprijinul internațional, atunci când este cazul.

România se opune cu tărie tuturor formelor de terorism și de extremism violent. Ar trebui să ne axăm pe soluționarea cu prioritate a cauzelor profunde ale acestora. Elementele cheie în această privință sunt dezvoltarea rezilienței și cooperarea sporită. 

Evoluțiile în regiune în ultimii ani au cunoscut o serie de crize care, în ciuda eforturilor actorilor locali și ale comunității internaționale, continuă să afecteze securitatea tuturor. Orice soluție la astfel de crize trebuie să ia în considerare pozițiile, opiniile și sensibilitățile statelor din regiune, începând cu cele mai afectate.  

Onorată asistență,

Sunt extrem de bucuros să observ astăzi, la acest Summit istoric, că împărtășim o serie largă de viziuni asupra celor mai presante provocări cu care se confruntă statele noastre. De aceea, trebuie să aprofundăm relațiile noastre și să susținem măsuri eficiente de implementare pentru a obține rezultate concrete.

Vă mulțumesc pentru atenție!

 


 

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii, în limba engleză:

Your Excellency, President El-Sisi,

Your Excellency, President Tusk,

Your Majesties,

Your Highnesses,

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Dear colleagues,

I would like to convey my sincere congratulations to President El-Sisi and to President Tusk for organizing this event. It is an honor to address you in this first Euro - Arab Summit, which takes place during Romania’s first Presidency of the Council of the European Union.

The meeting today is particularly important and comes at a time of many challenges, uncertainties, but also opportunities. As proven time and again, our regions are deeply inter-connected.

Therefore, I fully support a pragmatic, realistic and ever closer cooperation between the European Union and the League of Arab states, which is the only way to produce concrete results.

Indeed, we need a strong partnership for finding common solutions to our immediate problems, which pose various risks, such as migration, radicalisation and terrorism, and for addressing medium and long-term challenges, such as climate change, sustainable development and job creation. To this purpose, we have to come up with concrete joint projects, able to deliver the change our nations are expecting.

Economy is the engine of positive transformation and this should be at the center of our shared endeavors.

More economic integration at regional level and between our regions must be pursued jointly by the European Union and the League of Arab States, and their respective member states.

This integration should also focus on promoting and allowing free trade in goods and services, as well as investments. Trade and investments contribute to sustainable development, poverty reduction and job creation. They also open our countries and regions to one another more than any other policy.

Migration remains a considerable challenge. We need to tackle its root causes and to work in close cooperation with the countries of origin and transit.

I do believe that only through partnership and strengthened cooperation we can be efficient to this purpose.

On the fight against terrorism, the cooperation between the European Union and the League of Arab States is vital. Equally important are the regional involvement in combatting terrorism, the local ownership and the international support where and when appropriate.

Romania strongly opposes all forms of terrorism and violent extremism. The focus should be on tackling their root causes as a matter of priority. Building resilience and enhanced cooperation are key ingredients in this regard.

The regional developments of the past years have witnessed a number of crises which, regardless of the efforts of local actors and the international community, continue to affect the security of us all. Any solutions to such crises need to take into account the positions, opinions and sensitivities of states in the region, starting with the most affected ones. I reiterate Romania’s principled view that these crises can only be settled peacefully, through open dialogue.

Distinguished audience,

I am extremely glad to see today, at this historic Summit, that we share a high number of approaches towards the most pressing challenges our states have to deal with. That is why we need to deepen our relations and to support strong follow-up measures in order to achieve concrete results.

Thank you for your attention!