Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în cadrul evenimentului „Digital International Forum IV – The Digital Future of Europe”

07 mai 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți, 7 mai a.c., la București, un mesaj în cadrul evenimentului „Digital International Forum IV – The Digital Future of Europe”. Mesajul a fost prezentat de către domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului transmis în limba engleză, precum și traducerea acestuia în limba română:

„Your Excellencies,

Ladies and gentlemen,

Dear guests,

I am glad to congratulate you on the fourth edition of the Digital International Forum. It is only fitting to have a debate on the digital society, right before the «Future of Europe» Summit in Sibiu. This event is dedicated to the future of our prosperity and security, which is why it is important to be clear on both our challenges and opportunities.

The data driven revolution is the major challenge of our generation and, together, we must be able to provide a visionary answer regarding the future of the European economy.

As I like to say - together, we are stronger than the sum of our parts. Which is why the Single Market represents the most important accomplishment of the European Union. It is our belief that it needs further consolidation and deepening. That has been one clear aim of the Romanian Presidency of the EU Council.

Completing the Digital Single Market will significantly contribute to Europe's unity, security and prosperity. Crucially, there is a need to strengthen our mutual efforts on cybersecurity and digital infrastructure, in close cooperation with our like-minded partners around the world.

The digital revolution transforms all aspects of our economies, even the social norms. While we welcome the benefits, we must also be prepared to address the costs brought by this transformation, which takes solidarity and cohesion.

A single market brings huge benefits in terms of increasing the digital convergence of different regions and sectors across EU, and spreading not only technology, but also social development.

Dear friends,

Let us face it. Despite its various advantages, Europe risks being left behind in the global digital race, when it comes to fostering world-class players in the new digital economy. Which is why it is crucial to develop a deep and diversified Single Market.

It is only right to have ambitious goals for our shared future. We also need to create the appropriate business environment to foster long-term investments in creativity, innovation and technology.

Last month, I hosted, at the Cotroceni Palace, the European Entrepreneurship Forum, an event dedicated to entrepreneurship and innovation in the European Union. It is my belief this direction is an essential part of the solution to the digital economy.

Entrepreneurs play a crucial role in enhancing the economic competitiveness of tomorrow. Our Union needs to encourage the entrepreneurial spirit and we need to foster a more risk-taking approach when it comes to innovation.

We need a new vision and bold action to support the competitiveness of European SMEs. I would welcome this as a top item for the strategic agenda of the next European Commission. It is imperative to establish a clear vision, doubled by specific action plans and financial resources dedicated to innovate, invest and trade more.

In Romania, with 6% of GDP, the digital sector is an important driver of growth and innovation, including the cybersecurity area. Our companies and specialists are internationally recognized and, I dare to say, Romania has the potential to become a regional innovation hub.

The local digital ecosystem is young and dynamic. IT companies skyrocketed in the last 5-6 years, start-ups doubled in number, while the market boasts 15% annual growth figures. The output is heavily export-oriented, with three quarters of production made for partners in the Single Market and the United States.

Dear guests,

Start-ups need a friendly business environment to develop and prosper. Moreover, it is crucial to address the education development agenda and the need to build-up the skills of the young generation.

Our future prosperity stands to gain by the integration of the online and offline worlds. From the provision of educational services, managing urban challenges, to energy and transport systems or delivering medical diagnostics, it is clear that digitalization generates benefits to the entire society.

The development of the industry 4.0 brings huge potential, especially in automotive industry and other smart manufacturing sectors. Romania has an important stake in the future of these industries.

In this regard, governments have to provide responsible policies, to build up long-term resilience of the economy, rather than short-term populist measures, that impose costs for the next generations.

Actually, the digitalization of the public administration should be a top priority for all governments. Technology offers a clear and easy way of delivering public services and reducing bureaucracy and corruption, both for the benefit of citizens and businesses.

Ladies and gentlemen,

I would like to conclude by inviting you to make the best of this occasion and have a vibrant debate on our digital future! 

Thank you very much!”


 

„Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Dragi invitați,

Am plăcerea să vă felicit cu ocazia celei de-a patra ediții a Forumului Digital Internațional. Este o ocazie foarte potrivită pentru a discuta despre societatea digitală, chiar înainte de Summit-ul de la Sibiu cu tema «Viitorul Europei». Acest eveniment este dedicat prosperității și securității noastre viitoare, de aceea este important să stabilim cu claritate care ne sunt provocările și oportunitățile.

Revoluția digitală reprezintă cea mai mare provocare a generației noastre și împreună trebuie să reușim să găsim un răspuns vizionar privind viitorul economiei europene.

Așa cum îmi place să spun – împreună suntem mai puternici decât suma părților pe care le reprezentăm. Aceasta este rațiunea pentru care Piața Unică reprezintă cea mai importantă realizare a Uniunii Europene. Sunt convins asupra necesității consolidării și aprofundării în continuare a acesteia. Acesta a fost unul dintre obiectivele esențiale ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. 

Realizarea Pieței Digitale Unice va contribui în mod semnificativ la unitatea, securitatea și prosperitatea Europei. Extrem de important, avem nevoie să multiplicăm eforturile în domeniul securității cibernetice și al infrastructurii digitale, în strânsă colaborare cu partenerii noștri globali care împărtășesc aceste preocupări.

Revoluția digitală transformă toate aspectele economiilor noastre, inclusiv normele sociale. Ne bucurăm de beneficii, dar în același timp trebuie să fim pregătiți să gestionăm costurile pe care această transformare le aduce, și aici este nevoie de solidaritate și coeziune.

O piață unică aduce beneficii uriașe în ceea ce privește creșterea convergenței digitale între diferitele regiuni și sectoare ale Uniunii Europene, și răspândirea, nu numai a tehnologiei, ci și a dezvoltării sociale.

Dragi prieteni,

Trebuie să fim onești cu noi înșine. În ciuda multiplelor avantaje, Europa riscă să fie depășită în cursa digitală globală, când vine vorba despre încurajarea jucătorilor de clasă mondială în noua economie digitală. De aceea este vital să dezvoltăm o Piață Unică diversificată și cu anvergură.

Este important să avem țeluri ambițioase în legătură cu viitorul nostru comun. Avem nevoie, de asemenea, să creăm un mediu de afaceri adecvat pentru a încuraja investițiile pe termen lung în creativitate, inovare și tehnologie.

Luna trecută, la Palatul Cotroceni, am găzduit Forumul European al Antreprenoriatului, un eveniment întreprinderilor mici și mijlocii și inovării în Uniunea Europeană. Convingerea mea este că aceasta este o direcție esențială ca parte a soluțiilor la economia digitală.

Întreprinzătorii joacă un rol vital în creșterea competitivității economice de mâine. Uniunea trebuie să încurajeze spiritul antreprenorial și asumarea de riscuri în privința inovării.

Avem nevoie de o viziune nouă și acțiuni îndrăznețe care să sprijine competitivitatea IMM-urilor europene. Aș recomanda ca acesta să fie un subiect prioritar pe agenda strategică a următoarei reuniuni a Comisiei Europene. Este imperativ să stabilim o viziune clară, dublată de planuri de acțiune specifice și de alocarea de resurse financiare pentru a inova mai mult, a investi mai mult și a crește valoarea schimburilor comerciale.

În România, cu 6% din PIB, sectorul digital este un motor important al creșterii economice și al inovării, incluzând aici segmentul securității cibernetice. Companiile și specialiștii noștri sunt recunoscuți la nivel internațional și, îndrăznesc să spun, România are capacitatea de a deveni un hub de inovare regional.

Ecosistemul digital local este tânăr și dinamic. Numărul companiilor IT a explodat în ultimii 5-6 ani, startup-urile și-au dublat numărul, iar piața se poate lăuda cu rate anuale de creștere de 15%. Produsele digitale sunt în mare parte exportate, trei sferturi din producție fiind destinate partenerilor din Piața Unică și din Statele Unite.

Dragi oaspeți,

Startup-urile au nevoie de un mediu de afaceri prietenos pentru a se dezvolta și a prospera. Mai mult, este vital să ne preocupăm de dezvoltarea sistemului educațional și de nevoia de a îmbunătăți abilitățile profesionale ale tinerei generații.

Prosperitatea noastră viitoare are de câștigat din integrarea mediilor online și offline. De la asigurarea serviciilor educaționale, gestionarea provocărilor urbane, la sistemele de energie și transport sau la stabilirea diagnosticelor medicale, este clar că digitalizarea generează beneficii pentru întreaga societate.

Dezvoltarea Industriei 4.0 aduce un potențial uriaș, în special în industria auto și în alte «sectoare industriale inteligente» (smart manufacturing). România are o miză importantă în legătură cu aceste industrii.

În acest sens, guvernele trebuie să livreze politici responsabile care să ducă la creșterea rezilienței economiei, și să renunțe la măsuri de conjunctură, populiste, care impun costuri pentru generațiile viitoare.

Fără doar și poate, digitalizarea administrației publice ar trebui să fie o prioritate pentru toate guvernele. Tehnologia oferă soluții simple și rapide de a livra servicii publice și pentru reducerea birocrației și corupției, în beneficiul cetățenilor și afacerilor, deopotrivă.

Doamnelor și domnilor,

Închei prin a vă invita să profitați din plin de această ocazie și să aveți o dezbatere antrenantă în legătură cu viitorul sectorului digital!

Vă mulțumesc mult!”