Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în cadrul celei de-a XI-a ediții a conferinței „Insurance Europe – Industria de Asigurări a Viitorului”

23 mai 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 23 mai a.c., la București, un mesaj în cadrul celei de-a XI-a ediții a conferinței „Insurance Europe – Industria de Asigurări a Viitorului”. Mesajul a fost prezentat de către domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului în limba engleză, precum și traducerea în limba română:

Dear representatives of the insurance industry,

Ladies and gentlemen,

Dear guests,

I congratulate you on the eleventh edition of the Annual Insurance Europe Conference. A fair and constructive debate on the future of the insurance industry is more than welcome now, in the context of the new challenges and opportunities that are arising.

Also, congratulations to the National Association of Insurance and Reinsurance Companies in Romania on their 25th anniversary. It is my hope that your results in the coming years will be better and better.

I would also like to welcome Insurance Europe in Romania, knowing that such a significant event will bring an important contribution to our national and European expertise.

The Romanian insurance market has seen interesting development in the last decades. We can say that we now have a more competitive market, ready to face challenges, to stand firm and expect more accountability and transparency from the authorities.

Whether in Romania or elsewhere, all companies need a friendly business environment to develop and prosper. Investors need to benefit from economic predictability and institutional stability. As you well know, the sustainable development can only be built on economic responsibility, mutual respect and professionalism.

Ladies and gentlemen,

The current state of European financial markets, insurance included, indicates that the financial sector is at a crossroad. I strongly believe that strengthening their role is essential as the geopolitical, technological and financial landscape is changing.

The insurance industry is most aware of how risk prevention and risk reduction are key contributions to a well-functioning society, which is built on sustainable insurance, responsible investment and resilient markets.

When we speak about the European Single Market, it is important to acknowledge some differences between national systems. It is essential to understand how these differences could generate barriers, but also opportunities.

I am a consistent promoter of European economic convergence and good governance as the foundation of economic development, political stability, and security. Regulators, as well as the business environment, should be fully aware of the benefits of an open dialogue, as essential condition of the decision-making process.

Priorities regarding innovation already changed. Now, they will continue to evolve.

The major challenge of our generation is the data driven revolution. I think that a visionary perspective on the future of the global economy refers not only to smart regulations and flexible frameworks, but also new, more adapted working instruments. 

Global data of the last years revealed multiple record highs across Fintech activity and investment. Still, as you know, research constantly showed low levels of financial education, not only in emerging economies, but also in countries with well-developed financial markets.

I am convinced that financial education is a crucial foundation of sustainability and progress, a set of core life skills that needs to be acquired and developed as early as possible. I can only hope that both authorities and financial industry will support and promote a financial education more adjusted to the modern, free-market economy.

Sometimes the urge to fast forward comes with the risk of losing focus on the big picture. In my view, addressing financial markets fragility should be a more visible topic on public agendas, with objectives related to prevention and consolidation.

The future of insurance consists of finding the right balance between immediate needs and a long-term, future oriented approach.

Ladies and gentlemen,

I am confident that your conference debates will bring you closer to the answers you were hoping for.

I would like to conclude by inviting you to make the best of this occasion and have a vibrant debate on the future of the insurance industry! 

Thank you very much!

 

 

Stimați reprezentanți ai industriei de asigurări,

Doamnelor și domnilor,

Stimați invitați,

Felicitări pentru cea de a unsprezecea ediție a Conferinței Anuale Insurance Europe. O dezbatere onestă și constructivă cu privire la viitorul industriei de asigurări este mai mult decât binevenită acum, în contextul intensificării apariției de noi provocări și oportunități.

Felicitări și Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România la împlinirea a 25 de ani de activitate. Vă doresc, pentru anii ce urmează, rezultate din ce în ce mai bune.

Aș dori, de asemenea, să urez bun venit Insurance Europe în România, dată fiind contribuția semnificativă a unui astfel de eveniment important la expertiza națională și europeană. 

Piața românească de asigurări a cunoscut o evoluție interesantă în ultimele decenii. Putem spune că, în prezent, avem o piață mai competitivă, pregătită să facă față provocărilor, să adopte atitudini ferme și să solicite mai multă responsabilitate și transparență din partea autorităților.

Indiferent că ne referim la România sau la oricare altă țară, toate companiile au nevoie de un mediu de afaceri prietenos pentru a se dezvolta și a prospera. Investitorii trebuie să beneficieze de predictibilitate economică și stabilitate instituțională. Așa cum bine știți, dezvoltarea durabilă poate fi construită numai pe responsabilitate economică, respect reciproc și profesionalism. 

Doamnelor și domnilor,

Situația actuală a piețelor financiare din Europa, incluzând asigurările, evidențiază faptul că sectorul financiar se află la o răscruce. Cred cu tărie că o consolidare a rolului piețelor financiare este esențială în contextul schimbărilor din peisajul geopolitic, tehnologic și financiar.

Asigurările reprezintă sectorul cel mai familiarizat cu modul în care prevenirea și reducerea riscurilor reprezintă contribuții esențiale la buna funcționare a societății, care se bazează pe asigurări sustenabile, investiții responsabile și piețe reziliente.

Când vorbim despre Piața Unică Europeană, este important să avem în vedere și diferențele la nivel de sisteme naționale. Și este esențial să înțelegem modul în care aceste diferențe ar putea genera bariere, dar și oportunități.

Sunt un promotor consecvent al convergenței economice europene și al bunei guvernări, ca fundament al dezvoltării economice, stabilității politice și securității. Autoritățile de reglementare, ca și mediul de afaceri, ar trebui să fie pe deplin conștiente de avantajele unui dialog onest, drept condiție esențială în luarea de decizii.

Prioritățile privind inovarea s-au schimbat deja. Acum, ele vor continua să evolueze.

Provocarea majoră a generației noastre este revoluția digitală. Consider că o perspectivă vizionară asupra viitorului economiei globale vizează nu doar reglementări inteligente și structuri flexibile, ci și instrumente de lucru noi, mai bine adaptate.

Statisticile globale ale ultimilor ani au evidențiat creșteri record în domeniul  tehnologiilor financiare, atât la nivel de activități, cât și la nivel de investiții. Cu toate acestea, după cum știți, cercetările au demonstrat în mod constant existența unui nivel scăzut de educație financiară, și aceasta nu doar în economiile emergente, ci și în țările cu piețe financiare dezvoltate. 

Sunt convins că educația financiară este o condiție esențială pentru sustenabilitate și progres, un set de abilități de bază ale vieții de zi cu zi, care trebuie dobândite și dezvoltate de la vârste cât mai fragede. Nu pot decât să sper că atât autoritățile, cât și industria financiară vor sprijini și promova o educație financiară mai bine adaptată la economia de piață modernă.

Câteodată nevoia de a avansa rapid vine la pachet cu riscul de a pierde din vedere contextul mai larg. În opinia mea, problematica fragilității piețelor financiare ar trebui să fie un subiect mai vizibil pe agendele publice, cu obiective care să abordeze atât prevenirea acestei fragilități, cât și consolidarea piețelor.

Viitorul industriei asigurărilor constă în găsirea echilibrului adecvat între nevoile imediate și o abordare pe termen lung, orientată spre viitor.

Doamnelor și domnilor,

Am încredere că dezbaterile din cadrul acestei conferințe vă vor aduce mai aproape de răspunsurile pe care le căutați.

Aș dori să închei prin a vă invita să profitați de această ocazie și să aveți o dezbatere serioasă cu privire la viitorul industriei de asigurări!

Vă mulțumesc!