Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, transmis în cadrul celei de-a 7-a Conferințe a Rectorilor și a Forumului Studenților ASEF

13 mai 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni, 13 mai a.c., un mesaj în cadrul celei de-a 7-a Conferințe a Rectorilor și a Forumului Studenților ASEF, organizate la București. Mesajul a fost prezentat de către doamna Ligia Deca, Consilier de Stat - Departamentul Educație și Cercetare.

Vă prezentăm în continuare textul mesajului transmis în limba engleză, precum și traducerea acestuia în limba română:

„It is my pleasure to welcome both national and international participants to Bucharest, and to wish our international guests a pleasant and productive stay in Romania. The current meeting is an important opportunity to foster dialogue and to enhance academic cooperation between Europe and Asia.

The relationship between Europe and Asia is a driver for global progress and should be multifaceted. Education has already been, for quite some time, a visible dimension of this relationship, and has taken the form of short and long term student mobility, research partnerships and teaching fellowships. We strongly believe that these contacts need to be enhanced and to become the bedrock of our future cooperation.

The current event aims to introduce a topical dimension to already existing cooperation and to further emphasize the social and global responsibility of higher education. The fact that the Sustainable Development Goals hold center stage at this meeting is particularly important given the rising challenges posed by issues such as fair trade, the fight against poverty, the need to limit waste and especially climate change. In March this year, students were at the forefront of the first grassroots global protest against the inadequate efforts undertaken to tackle climate change. This is now a cross-sectional issue, hinting at a growing prominence of the topic of climate change within academic life: it is increasingly a key concern for students, a key dimension in research and a growing topic for policy.

Academia is often expected to lead. Universities can play a key role in building a less wasteful economy, as initiators of social and economic change. Our planet’s limited resources have not stopped us from improving in many areas, for example by reducing extreme poverty. However, we still have numerous goals to meet, with the use of fewer resources than ever before. Reproducing old habits of consumption is no longer a choice if we are to preserve our planet for future generations.

I have consistently believed that changing behavior is not enough to tackle climate change. Technology plays a critical role as well. 200 years ago, the panic about overpopulation ultimately proved shortsighted: technological revolution transformed agriculture to the degree that today the share of the Earth’s population at risk of famine is at historic lows. A similar revolution needs to occur in the way in which we manufacture, the resource cost of the services we purchase and in our daily lives. The technological breakthroughs that we need to power such a transformation will likely be produced in the laboratories of our universities. Higher education is uniquely adept at identifying needs, finding pathways for research and using the results to foster sustainable development. And the synergy resulting from the combined, cooperative effort undertaken by multiple universities and projects can only accelerate our progress in reaching sustainable development goals.

Given the importance of this meeting, I would like to thank the Asia Europe Foundation and The National University of Political Studies and Public Administration for organizing it. We hope that they will continue their efforts to promote international cooperation in higher education and to see the fruits of their labor in the years to come.

I would also like to salute the involvement of students in this event. In my experience, they are the most future-oriented members of the academic community, and their input is both innovative and comprehensive. In Romania, students and student representatives are increasingly involved in the development of public and institutional policies, and exchanging good practice on their inclusion in governance issues is bound to be an enriching experience.

Lastly, I would also like to extend an invitation for our international partners to increase their partnerships with Romanian higher education institutions. For one thing, I would like to reassure them that international academic cooperation has an ally in the President of Romania, and I will do my utmost to support a greater focus on internationalization of higher education, as a bridge between our societies.”

 

„Am plăcerea de a ura un călduros «Bun venit la București!» participanților din țară și de peste hotare, dorind, totodată, oaspeților noștri internaționali o ședere plăcută și productivă în România. Întâlnirea de astăzi reprezintă o oportunitate importantă de a încuraja dialogul și de a încuraja cooperarea academică dintre Europa și Asia.

Relația dintre Europa și Asia este un motor al progresului global și trebuie să fie una multisectorială. Educația este, de câtva timp, o dimensiune vizibilă a acestei relații, luând forma mobilității pe termen scurt sau lung a studenților, a parteneriatelor de cercetare și a vizitelor cadrelor didactice. Credem cu tărie că aceste contacte trebuie să sporească și să devină piatra de temelie a colaborării noastre viitoare.

Actualul eveniment urmărește introducerea unei dimensiuni tematice cooperării existente și accentuarea responsabilității sociale ca misiune globală a învățământului superior. Faptul că Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt în centrul actualei reuniuni este cu atât mai important cu cât ne confruntăm cu multiple provocări în domeniul comerțului echitabil, al luptei împotriva sărăciei,  în reducerea poluării, dar mai ales a schimbărilor climatice. În luna martie a acestui an, studenții s-au aflat în fruntea primei mișcări de protest globale îndreptate împotriva eforturilor insuficiente de a opri schimbările climatice. Acest subiect este deja unul intersectorial, fiind vizibilă importanța sa crescută în viața academică, reprezentând o preocupare din ce în ce mai importantă a studenților, o dimensiune cheie a cercetării și un subiect de interes pentru politicile publice.

Universitățile sunt adesea considerate a fi deschizătoare de drumuri. Acestea au de jucat un rol în construcția unei economii sustenabile, ca inițiatoare de schimbări sociale și economice. Resursele limitate ale planetei noastre nu ne-au împiedicat – până în prezent – să progresăm în diferite domenii, de exemplu prin reducerea sărăciei extreme. Avem însă, în continuare, multe probleme de înfruntat, având la dispoziție mai puține resurse decât în trecut. Păstrarea vechilor obiceiuri de consum nu mai este o opțiune dacă dorim să protejăm planeta pentru generațiile viitoare.

Am considerat întotdeauna că schimbarea comportamentelor individuale nu este suficientă pentru a combate schimbările climatice. Tehnologia joacă un rol critic. Acum 200 de ani, panica malthusiană pe tema suprapopulării s-a dovedit nefondată: evoluțiile tehnologice au permis agriculturii moderne să reducă ponderea populației amenințate de foamete la un minim istoric. În prezent, revoluții similare sunt necesare cu privire la modul în care producem, în reducerea consumului de resurse utilizat în accesarea de servicii, dar și în viețile noastre de zi cu zi. Transformările tehnologice care vor genera aceste revoluții vor apărea probabil în laboratoarele universităților noastre. Învățământul superior are capacitatea unică de a identifica nevoile momentului, de a găsi oportunități pentru cercetare și de a utiliza rezultatele acesteia pentru a promova dezvoltarea durabilă. Sinergia rezultată din cooperarea inter-universitară și din proiectele derulate în colaborare nu pot decât să accelereze progresul nostru în direcția atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Având în vedere importanța evenimentului de astăzi, aș dori să mulțumesc atât Fundației Asia-Europa, cât și Școlii Naționale de Studii Politice şi Administrative pentru organizarea sa. Sper ca ambele instituții să își continue eforturile de promovare a cooperării în domeniul învățământului superior și să avem ocazia să vedem, în viitor, rezultatele acestor eforturi.

Doresc, de asemenea, să salut implicarea studenților în acest eveniment. Din experiența mea, studenții sunt membrii comunității academice cel mai puternic orientați spre viitor, contribuind într-un mod inovator și cuprinzător la o viață academică bogată. În România, studenții și reprezentanții acestora sunt din ce în ce mai implicați în dezvoltarea de politici publice, iar schimbul de bune practici cu privire la includerea acestora în procesul decizional este valoros.

În încheiere, aș dori să extind o invitație către partenerii noștri internaționali de a își întări colaborarea cu instituțiile de învățământ superior din România și să-i asigur că parteneriatele academice internaționale au un aliat în persoana Președintelui României. Voi face tot ce stă în puterea mea pentru a promova internaționalizarea educației ca punte între societățile noastre.”