Intervenția Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt (HLPF) pe tema „Accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă” – Panelul „Partnerships for Sustainable Development”

15:05 | 25 septembrie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 25 septembrie a.c., la New York, o intervenție în cadrul Forumului Politic la Nivel Înalt (HLPF) pe tema „Accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă” – Panelul „Partnerships for Sustainable Development”.

 

Vă prezentăm în continuare textul intervenției, în limba engleză, precum și traducerea în limba română:

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

It is my great pleasure and honour to participate at this Leaders Dialogue and exchange views, assessments and good practices about our approach on Sustainable Development.

Romania, my country, ran the Presidency of the Council of the European Union in the first semester of this year under the motto “Cohesion, a common European value”. This Presidency was therefore a chance for us to underline the key role of cohesion for achieving the objective of closing economic, social and territorial gaps among the Member States, regions and citizens of the European Union.

This is, in fact, the spirit of the 2030 Agenda and of its Sustainable Development Goals!

Ladies and gentlemen,

Let me briefly share with you the main actions my country undertook in support of the Sustainable Development Agenda.

Romania translated the principles behind the Sustainable Development Goals into country-specific strategic priorities, objectives and targets, and embedded them in a Reviewed National Strategy for Sustainable Development, adopted in 2018.

In order to ensure the achievement of Sustainable Development Goals in every domain, the creation of sustainable development units is under way in relevant ministries.

To benefit from the input of the civil society, a Coalition for Sustainable Development to include the most active representatives is also being set up.

For monitoring the progress of implementation of the 2030 Agenda, a new set of sustainable development indicators are considered by the Romanian National Institute for Statistics.

In order to stimulate the business engagement for the Sustainable Development Goals, Romanian authorities initiated partnerships with the Romanian business community.

Efforts are on the way for launching a Sustainability Code in partnership with representatives of the private sector, dedicated to mainstreaming environmental and social policies in the economic activity.

Romania has also been very active in promoting partnerships for sustainable development at regional level.

The United Nations Economic Commission for Europe and the OECD supported us in creating a platform for sharing regional experience and fostering meaningful partnerships among countries belonging to the European Union, Eastern Europe, Western Balkans and Central Asia, during the Regional Conference on the 2030 Agenda: Partnerships for sustainable development hosted in April this year in Bucharest.

On that occasion, the participating countries endorsed the Bucharest Declaration, acknowledging the need to accelerate actions in implementing the 2030 Agenda and encouraging the creation of more robust partnerships, to overcome the current challenges in achieving the 2030 Agenda.

I assure you, dear colleagues, that Romania will boost its efforts to achieve the Sustainable Development Goals by 2030, with the desire to ensure that both current and future generations can live in a sustainable world.

Thank you!


 

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Este o mare plăcere și onoare să particip la acest Dialog al Liderilor, pentru un schimb de opinii, analize și bune practici referitoare la abordarea noastră cu privire la Dezvoltarea Durabilă.

România, țara mea, a exercitat Președinția Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al acestui an, sub motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană”. Președinția a reprezentat șansa noastră de a evidenția rolul cheie pe care îl are coeziunea în realizarea obiectivului de a reduce decalajele economice, sociale și teritoriale dintre statele membre, regiunile și cetățenii Uniunii Europene.

Acesta este, de fapt, și spiritul Agendei 2030 și al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă!

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să îmi permiteți să vă împărtășesc, pe scurt, principalele acțiuni întreprinse de țara mea pentru susținerea Agendei pentru Dezvoltare Durabilă.

România a transpus principiile care au stat la baza Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în priorități, obiective și ținte strategice, specifice la nivel național, și le-a inclus în Strategia naţională revizuită pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, adoptată în 2018.

Pentru a asigura realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în fiecare domeniu, sunt în curs de creare, în cadrul ministerelor relevante, nuclee pentru dezvoltare durabilă.

Pentru a beneficia de contribuția societății civile, Coaliția pentru Dezvoltare Durabilă, care va include reprezentații cei mai activi, este în curs de operaționalizare.

Pentru a monitoriza progresul implementării Agendei 2030, un nou set de indicatori de dezvoltare durabilă este luat în considerare de către Institutul Național de Statistică.

Pentru a stimula implicarea mediului de afaceri în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, autoritățile române au inițiat parteneriate cu comunitatea de afaceri din România.

Sunt în curs de desfășurare, eforturi pentru a lansa un Cod al Sustenabilității, în parteneriat cu reprezentanții sectorului privat, dedicat orientării activității economice în conformitate cu politicile de mediu și sociale.

România a fost, de asemenea, foarte activă în promovarea parteneriatelor pentru dezvoltare durabilă la nivel regional.

Comisia Economică a ONU pentru Europa și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ne-au susținut în crearea unei platforme regionale pentru schimburi de experiență și pentru promovarea unor parteneriate semnificative între țările din Uniunea Europeană, Europa de Est, Balcanii de Vest și Asia Centrală, în cadrul Conferinței Regionale ,,Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă”, desfășurată în aprilie 2019 la București.

Cu acea ocazie, țările participante au adoptat Declarația de la București, recunoscând nevoia de accelerare a implementării Agendei 2030 și încurajând crearea de parteneriate mai robuste, pentru a depăși provocările curente în realizarea Agendei 2030.

Vă asigur, dragi colegi, că România își va amplifica eforturile pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabile până în anul 2030, cu intenția de a se asigura că atât generațiile de acum, cât și cele viitoare vor putea trăi într-o lume sustenabilă.

Vă mulțumesc!