Intervenția susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul sesiunii de deschidere a reuniunii Comunității Politice Europene

13:05 | 01 iunie 2023

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 1 iunie 2023, la Castelul Mimi, Republica Moldova, o intervenție în cadrul sesiunii de deschidere a reuniunii Comunității Politice Europene.

 

Vă prezentăm în continuare intervenția Președintelui României (traducerea în limba română și textul original în limba engleză):

Stimată doamnă Președinte Sandu, dragă Maia,

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să particip la acest al doilea Summit al Comunității Politice Europene, cu atât mai mult cu cât ne aflăm aici, în Republica Moldova. Ceea ce este ilustrativ pentru vocația europeană a Republicii Moldova și pentru seriozitatea eforturilor de reformă dedicate aderării sale la Uniunea Europeană.

De asemenea, demonstrează concentrarea atenției asupra întregii Vecinătăți Estice și a regiunii Mării Negre.

Trebuie să fim din ce în ce mai conștienți de provocările geostrategice la adresa unor țări precum Ucraina și Republica Moldova.

Doresc să profit de această ocazie pentru a saluta prezența Președintelui Zelenski, astăzi. Domnule Președinte, suntem uniți și solidari în sprijinul puternic pentru Ucraina și poporul său care sunt, în continuare, ținta atacurilor nemiloase ale Rusiei.

Agresiunea militară împotriva Ucrainei constituie cea mai disruptivă perioadă de după Războiul Rece. Ne revine responsabilitatea, în calitate de Comunitate a statelor democratice europene, să răspundem acestui moment istoric și să îi susținem pe cei mai vulnerabili dintre noi.

Aceste state au ales calea democrației pentru a-și proteja independența, suveranitatea și integritatea teritorială, susținând valorile care au stat mereu la baza luptei noastre pentru libertate și democrație.

În acest context, doresc să salut eforturile conducerii de la Chișinău pentru gestionarea a două provocări majore: prima vizează procesul de reforme necesare pentru integrarea în Uniunea Europeană, iar a doua vizează combaterea amenințărilor hibride prin care se urmărește compromiterea stabilității și a rezilienței.

România a oferit sprijin crucial pentru gestionarea acestor provocări: prin oferirea de expertiză în afaceri europene, pentru a accelera procesul de reforme și a iniția negocierile de aderare la UE, în acest an; prin acordarea de asistență financiară și sectorială substanțială.

Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova, lansată de România alături de Franța și Germania, noul regim de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană cu primele listări de persoane care au acționat împotriva stabilității statului și noua Misiune de parteneriat a UE în Republica Moldova sunt alte exemple concrete ale sprijinului nostru.

Așadar, doresc să le transmit un mesaj tuturor cetățenilor Republicii Moldova: nu sunteți singuri! Uniunea Europeană și ceilalți parteneri sunt aici, pentru Republica Moldova. Consolidarea Republicii Moldova înseamnă și consolidarea rezilienței strategice a Europei.

Ceea ce trebuie să facem este să oferim sprijinului nostru mai multă vizibilitate pentru cetățenii Republicii Moldova. Este important ca ei să constate o îmbunătățire concretă a vieții lor zilnice. Acesta este un element crucial pentru o poveste de succes a Republicii Moldova.

Dragi colegi,

Dragă domnule Președinte Zelenski,

Summitul nostru trebuie să reafirme cu putere sprijinul nostru de neclintit pentru Ucraina și cetățenii săi pentru a învinge agresiunea rusească și a reclădi o pace bazată pe principiile Cartei ONU.

Acest Summit trebuie să fie, totodată, o expresie a capacității noastre comune de a promova pacea, stabilitatea și democrația în Europa și dincolo de Europa.

Vă mulțumesc!


 

President Sandu, dear Maia

Dear colleagues,

Ladies and gentlemen,

It is with great pleasure that I take part in this second European Political Community Summit, especially as we are here, in the Republic of Moldova. It speaks volumes for the European vocation of the Republic of Moldova and of the seriousness of its efforts for reforms necessary for the accession to the European Union.

It also shows our focus on the entire Eastern Neighbourhood and the Black Sea region.

We must be increasingly aware of the geostrategic challenges to countries such as Ukraine and the Republic of Moldova.

I would like to take this opportunity to welcome the presence of President Zelenski, dear Volodîmîr, today. Mr. President, we are united in our solidarity and strong support for Ukraine and its people who are still viciously attacked by Russia.

The military aggression against Ukraine is the most disruptive evolution of the post-Cold War era. It is our duty, as the Community of European democratic states, to answer this historic call and fully support the most vulnerable of us.

These States chose to step on a democratic path, to protect their independence, sovereignty and territorial integrity, echoing the values that have always cemented our fight for freedom and democracy.

I thus praise the efforts of the leadership in Chișinău in addressing two major challenges: the one of reform, in order to integrate with the European Union, and the other of countering hybrid threats aimed at derailing their stability and resilience.

Romania has offered crucial support in coping with these challenges: sharing our expertise in European affairs to accelerate the reforms and start the EU accession negotiations this year; and providing substantial financial and sectoral assistance.

The Moldova Support Platform, launched by Romania together with France and Germany, the new EU sanctions’ regime with the first listings of persons who act against its stability and the new EU civilian Partnership Mission, are concrete examples of our support.

So, let me say this to all citizens of Moldova: you are not alone! The EU and the other partners are here, for the Republic of Moldova. Strengthening the Republic of Moldova also means consolidating the strategic resilience of Europe.

What we need to do is make our support more visible to the citizens of Moldova.

They need to see concrete improvements in their day-to-day lives. This is crucial for the success story of the Republic of Moldova.

Dear colleagues,

Dear President Zelenski,

Our Summit needs to powerfully reaffirm our unwavering support for Ukraine and its people in defeating the Russian aggression and rebuilding a peace founded on the principles of the UN Charter.

It should also be a reflection of our joint capacity to advance peace, stability and democracy in Europe and beyond.

Thank you!