Intervenția națională a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul lansării Raportului HeForShe 10x10x10 IMPACT Champions

11:00 | 20 Septembrie 2017

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 20 septembrie a.c., la New York, Statele Unite ale Americii, intervenția națională în cadrul lansării Raportului comun HeForShe 10x10x10 IMPACT Champions.

 

Vă prezentăm în continuare textul intervenției și traducerea în limba română:

Dear fellow IMPACT Champions,

Honourable Presidents and Prime Ministers,

Madam Executive Director,

Ladies and Gentlemen,

It is an honour for me to be part of the first generation of IMPACT Champions, at the forefront of the movement for gender equality.

Two years ago, I joined this initiative with the deepest conviction that equality between men and women represents a pillar for fair, forward-looking and cohesive societies.

The Impact Parity Report, just launched today, proves that such progress is really possible. That is why today’s event must bring a renewed commitment to advance even further gender equality in the world.

Ladies and gentlemen,

In Romania, we are fully committed to gender mainstreaming as a key element for promoting gender-sensitive policies and as a strong instrument of protection and support for victims of domestic gender-based violence.

Significant progress has been made since 2015, when I accepted the role of HeForShe IMPACT Champion. So, allow me to speak about a concrete initiative, which I believe had a positive impact and effects for the years to come. I am talking about one of Romania’s Impact Commitments, the creation of a new profession – the gender equality expert.

The main idea behind this initiative was to train specialists in the field of gender equality, in order to support measures for preventing and combating domestic violence and serve as Equality Ambassadors within our society. The need to implement this new profession came through the understanding that only an institutionalized effort would bring effective and quantifiable change of mentality.

We realized we needed to turn this initiative into a whole-of-government approach.

This is why this profession targets all the stakeholders involved in the design and implementation of public policies and it applies to all public sectors that play a role in ensuring active gender mainstreaming – social welfare, police, justice, border control, gendarmerie and penitentiary staff.

So far, over 1.100 people were trained as experts in equal opportunities, who are working with local and central public administration. By 2020, 70% of Romania’s national and local public institutions will have experts and technicians in gender equality.

To ensure the continuity of this initiative, we are currently working on a new National Strategy on Promoting Gender Equality and Preventing and Combating Domestic Violence for the years 2018-2021 and on its Operational Action Plan.

Following the country-wide positive impact of this new profession, the National Strategy will also focus on the formation of a national network of experts in this field.

Romania remains committed to sharing the lessons learned from this programme.

Before concluding, I would like to mention that in November this year I will give my high patronage, as President of Romania and HeForShe Impact Champion, to a Conference on entrepreneurship and women’s economic empowerment, organized in Bucharest together with the International Organization of La Francophonie.

This conference will be an opportunity for 400 francophone business women from 80 countries from all over the world to engage in a discussion and share experiences and good practices. As a result of this event, a platform network will be created, to allow participants to carry on the debates beyond their meeting in Bucharest.

Ladies and Gentlemen,

We have come very far, but there is still a great deal of work ahead of us. I urge you all to take on this challenge, because there is no sector of activity where gender mainstreaming is not necessary! So, let’s change things together!

Thank you! 


 

„Dragi colegi campioni IMPACT,

Stimați Președinți și Prim-miniștri,

Doamnă Director executiv,

Doamnelor și domnilor,

Este o onoare pentru mine să fac parte din prima generație de Campioni Impact (IMPACT Champions), care se află în prim-planul mișcării pentru egalitatea de gen.

În urmă cu doi ani, m-am alăturat acestei inițiative având cea mai profundă convingere că egalitatea între bărbați și femei reprezintă un pilon al societăților corecte, coezive și orientate spre viitor.

Raportul, lansat astăzi, dovedește faptul că progresul este într-adevăr posibil. Din acest motiv, evenimentul de astăzi trebuie să aducă un angajament reînnoit de a promova și mai mult egalitatea de gen la nivel mondial.

Doamnelor și domnilor,

În România, suntem pe deplin angajați în susținerea unei abordări integratoare a egalității de gen (gender mainstreaming) ca element-cheie pentru promovarea politicilor sensibile la problematica egalității de gen și ca un instrument puternic de protecție și sprijin pentru victimele violenței domestice.

S-au înregistrat progrese semnificative începând cu anul 2015, atunci când am acceptat rolul de campion IMPACT HeForShe. Așadar, permiteți-mi să vorbesc despre o inițiativă concretă, care cred că a avut un impact pozitiv și va genera efecte în anii următori. Mă refer aici la unul dintre Angajamentele de Impact ale României, și anume crearea unei noi profesii, cea de expert în egalitatea de gen.

Ideea principală a acestei inițiative a fost de a instrui specialiști în domeniul egalității de gen, pentru a susține măsurile de prevenire și combatere a violenței domestice și pentru a servi drept Ambasadori ai Egalității la nivelul societăților noastre. Nevoia de a implementa această nouă profesie a venit în urma înțelegerii faptului că numai un efort instituționalizat ar duce la schimbarea concretă și cuantificabilă a mentalității. Am realizat faptul că trebuie să transformăm această inițiativă într-o abordare la nivelul întregului guvern.

De aceea, această profesie vizează toți actorii implicați în elaborarea și implementarea politicilor publice și se aplică tuturor sectoarelor publice care joacă un rol în asigurarea unei abordări integratoare active a egalității de gen - asistență socială, poliție, justiție, controlul frontierelor, jandarmerie, personal penitenciar.

Până în prezent, au fost pregătiți peste 1.100 de experți în egalitate de șanse, care lucrează cu administrația publică locală și centrală. Până în 2020, 70% dintre instituțiile publice naționale și locale din România vor avea experți și specialiști în egalitatea de gen.

Pentru a asigura continuitatea acestei inițiative, lucrăm în prezent la o nouă Strategie națională de promovare a egalității de gen și de prevenirea și combatere a violenței domestice, pentru perioada 2018-2021, precum și la planul operațional de acțiune aferent.

În urma impactului pozitiv la nivel național al acestei noi profesii, Strategia Națională se va concentra, de asemenea, pe formarea unei rețele naționale de experți în acest domeniu.

România își menține angajamentul de a împărtăși experiența sa și lecțiile învățate în urma implementării acestui program.

Înainte de a încheia, aș vrea să menționez faptul că, în luna noiembrie, în acest an, voi acorda Înaltul Patronaj, în calitate de Președinte al României și de campion Impact HeForShe, unei Conferințe pe teme de antreprenoriat și capacitarea economică a femeilor, organizate la București împreună cu Organizația Internațională a Francofoniei.

Această conferință va reprezenta o oportunitate pentru 400 de femei de afaceri francofone din 80 de țări din întreaga lume de a se implica în dezbatere și de a împărtăși experiențe și bune practici. Ca urmare a acestui eveniment, va fi creată o rețea-platformă, care să permită participanților să continue dezbaterile începute la București.

Doamnelor si domnilor,

Am ajuns foarte departe, dar mai avem mult de muncă în continuare. Vă invit pe toți să vă asumați această provocare, deoarece nu există niciun sector de activitate în care o abordare integratoare a dimensiunii de gen nu este necesară! Așadar, haideți să schimbăm lucrurile împreună!

Vă mulțumesc!