Conferința de presă comună a Președintelui României, Klaus Iohannis, cu Președintele Ucrainei, Volodâmâr Zelenski, Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, și Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Mario Draghi

16 iunie 2022

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi, 16 iunie 2022, o conferință de presă comună cu Președintele Ucrainei, Volodâmâr Zelenski, Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, și Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Mario Draghi, la finalul vizitei efectuate la Kiev.

 

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor Președintelui României:

(traducere în limba română)

Domnule Președinte Zelenski,

Domnule Președinte Macron,

Domnule Cancelar Scholz,

Domnule Prim-ministru Draghi,

Este o plăcere pentru mine să mă alătur colegilor mei europeni astăzi, la Kiev, pentru această vizită crucială.

Demersul nostru comun reafirmă unitatea noastră și angajamentul solid de a continua sprijinul pentru Ucraina.

România, ca vecin și partener de încredere, dar și ca stat membru al Uniunii Europene și Aliat NATO cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, este pe deplin solidară cu poporul ucrainean. Deplângem pierderile de vieți omenești, rănile deschise ale tuturor ucrainenilor care și-au văzut căminele, școlile, spitalele și chiar istoria atacate în mod brutal.

Suntem mai uniți și mai puternici ca niciodată – la nivel regional, european și transatlantic – în prezervarea valorilor noastre fundamentale și a ordinii internaționale bazate pe reguli, pe care dumneavoastră, cetățenii ucraineni, le apărați cu atât de mult curaj. Agresiunea premeditată, nejustificată, neprovocată și ilegală a Rusiei trebuie să înceteze!

Am fost profund marcat de tragedia umană inimaginabilă și de distrugerile teribile pe care le-am văzut astăzi în apropierea Kievului. Reiterez cu tărie apelul meu ca toți autorii ruși ai crimelor să fie trași la răspundere de către justiția penală internațională, pe care România o susține pe deplin.

În cadrul întâlnirii de astăzi cu domnul Președinte Zelenski, am discutat despre modalitățile concrete de a sprijini în continuare Ucraina în înfrângerea acestei amenințări existențiale. Vom continua să identificăm soluții și măsuri cuprinzătoare pentru a ajuta Ucraina să reziste și să respingă amenințarea rusă.

Astăzi, în cadrul schimbului de vederi, ne-am concentrat, în mod predilect, asupra nevoii de pace și a efortului de reconstrucție și de reclădire a viitorului acestei țări.

Sprijinul României pentru Ucraina s-a axat pe multiple paliere, chiar din primele zile ale agresiunii. Țara mea a făcut tot ce-i stă în putință pentru a ajuta Ucraina și pe toți cei afectați de agresiunea rusă. Guvernul și cetățenii României s-au unit mai puternic decât oricând pentru ajutorarea celor peste 1,23 milioane de ucraineni care ne-au traversat frontierele, mai ales femei și copii.

Am pus la dispoziție mecanisme pentru a răspunde nevoilor de continuare a educației și de integrare pe piața forței de muncă – peste 2.500 de copii ucraineni s-au înscris în școli românești, în timp ce aproape 3.000 de cetățeni ucraineni și-au găsit locuri de muncă în țara mea.

Dincolo de măsurile guvernamentale, am fost și martorii unei mobilizări impresionante a societății civile în sprijinul Ucrainei și al ucrainenilor. Nu există nicio îndoială că ucrainenii care au nevoie de ajutor se pot baza pe poporul și pe Guvernul român, atât timp cât vor avea nevoie.

De asemenea, un hub internațional pentru distribuția asistenței umanitare funcționează la Suceava și operează la capacitate și viteză maxime – peste 40 de misiuni internaționale de transport au fost gestionate prin acest hub.

Ne aflăm acum în punctul în care Rusia a mai adăugat un instrument de șantaj printre acțiunile sale – cerealele. Condamn cu tărie utilizarea exporturilor de cereale de către Rusia ca pe o armă, cu un asemenea impact global major. Am discutat astăzi despre acest subiect și despre soluțiile posibile pentru depășirea acestei situații.

Ca parte relevantă a soluției la situația de insecuritate alimentară generată de Rusia, România participă activ la eforturile de facilitare a tranzitului exporturilor de cereale din Ucraina și acționează ca hub regional pentru grânele ucrainene.

Autoritățile noastre responsabile depun eforturi pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a ușura tranzitul prin Portul Constanța de la Marea Neagră și prin porturile dunărene.

De la începutul invaziei rusești, Portul Constanța a asigurat tranzitul a peste un milion de tone de cereale din Ucraina. De asemenea, depunem eforturi pentru deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, precum și pentru reabilitarea liniilor de cale ferată cu ecartament larg de pe teritoriul României.

În plus, România face apel pentru implicarea tuturor actorilor relevanți, pentru convenirea unei „coaliții de state” care să sprijine efortul internațional de creare a unor „coridoare albastre” pentru transportul maritim, în siguranță, prin Marea Neagră.

Așa cum am discutat astăzi, trebuie să privim către viitor și să inițiem pregătirile pentru reconstrucția Ucrainei. Am fost de acord cu toții că Uniunea Europeană are un rol important în acest efort și trebuie să creăm instrumente eficiente în acest scop.

Ne aflăm într-un punct de cotitură în istoria Europei.

Vremuri extraordinare cer răspunsuri extraordinare, strategice și vizionare. Acordarea statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei, la Consiliul European de săptămâna viitoare, este esențială în construirea unui scut puternic și durabil în jurul valorilor noastre comune.

Această decizie este grăitoare pentru capacitatea noastră de a proiecta securitate și stabilitate în vecinătatea proprie.

Nu mai avem timp pentru ezitări. Partenerii noștri au nevoie să le acordăm mai mult sprijin pe termen lung, să-i ajutăm în a-și construi reziliența și a face față unei game largi de provocări simultane, fie convenționale, fie hibride.

Domnule Președinte Zelenski, dragi prieteni, ne aflăm aici împreună pentru că știm că este de datoria noastră să acționăm. Este responsabilitatea noastră să menținem acest avânt și să ne ajutăm prietenii ucraineni să-și făurească un nou viitor.

Vă mulțumesc!


 

(textul original în limba engleză):

Mr. President Zelenski,

Mr. President Macron,

Mr. Chancellor Scholz,

Mr. Prime Minister Draghi,

It is a pleasure for me to join my European colleagues today in Kyiv, for this crucial visit.

Our joint demarche reaffirms our unity and solid commitment to continue supporting Ukraine. Romania, as a reliable neighbour and partner, and the European member state and NATO Ally with the longest border with Ukraine, stands in full solidarity with the Ukrainian people. We mourn the loss of human lives, the open wounds of all Ukrainians that saw their homes, their schools, their hospitals and their very history under a brutal attack.

We are united and stronger than ever – regionally, at European and Transatlantic level – in preserving our core values and the rules-based international order that you, the Ukrainians, are defending so bravely. The premeditated, unjustified and unprovoked illegal Russian aggression must stop!

I was deeply touched by the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today near Kyiv. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports.

During our meeting today with President Zelenski, we have discussed concrete ways to further help Ukraine overcome this existential threat. We will continue to find solutions and comprehensive ways to help Ukraine resist and push back Russia.

Most of all, today, during our exchange of views, we have focused on the need for peace, the reconstruction effort and the rebuilding of this country’s future.

Romania’s support for Ukraine has been manifold since the very first day of the aggression. My country spared no effort in helping Ukraine and all those affected by the Russian aggression. The Government and people of Romania came together like never before to help more than 1.23 million Ukrainians who crossed our borders, mostly women and children.

We provided facilities for educational needs and for integration in our labour market – more than 2.500 Ukrainian children have enrolled in Romanian schools, while around 3.000 jobs have been found in my country.

Beyond government measures, we have also witnessed an impressive mobilization of the civil society in supporting Ukraine and the Ukrainians. There is no doubt that Ukrainians in need can count on the Romanian people and Government for as long as they need.

In addition, an international hub for distribution of humanitarian assistance in Suceava is functioning at full capacity and speed – more than 40 international transport missions have been processed through this hub.

We are now at a point when we witness Russia adding yet another blackmail instrument to its actions – grains. I firmly condemn the weaponization of grain exports by Russia, with such a global impact. We have discussed this issue today and also the possible solutions envisaged.

As a relevant part of the solution to the food insecurity generated by Russia, Romania is actively involved in facilitating the transit of Ukraine exports and in serving as a hub for grain. Our responsible authorities are working to find the best solutions to ease the transit through the Black Sea Port of Constanța and our ports on the Danube.

Since the beginning of the Russian invasion, the Port of Constanța has ensured the transit of more than one million tons of grains from Ukraine. We are also working on opening new Romanian-Ukrainian border crossing points, as well as on the rehabilitation of large gauge railway on the territory of Romania.

In addition, Romania also calls for the involvement of all relevant actors, of a coalition of the willing, who could support the international effort to create “blue” corridors ensuring safe maritime transportation in the Black Sea.

As we discussed today, we must look ahead and start the preparations for the reconstruction of Ukraine. We all agree that the EU has to play an important role in this effort, we need to create effective tools to this purpose.

We are at a turning point in European history. Extraordinary times call for an extraordinary, strategic and visionary response. Granting EU candidate status to Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia at the European Council next week is key in building a strong and lasting shield around our own values. It is about our capacity to project security and stability in our neighbourhood.

There is no time left for hesitancy.

Our partners need for us to step up our long-term support, to help them build resilience and cope with a wide array of overlapping challenges, either conventional or hybrid.

Mr. President Zelenski, dear friends, we are here together because we know it is our duty to act. It is our responsibility to keep this momentum and to help our Ukrainian friends forge a new future.

Thank you!

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: (traducere) Domnule Președinte Iohannis, vreau să vă întreb, pentru că ieri am ajuns pentru a treia oară în Ucraina, am văzut coada de 22 de kilometri de camioane încărcate cu cereale. Care este soluția concretă pe care autoritățile din România o pot găsi pentru a rezolva această problemă care afectează milioane de oameni din întreaga lume?

Președintele României: Mulțumesc pentru întrebare! Aceleași coloane de tiruri le-am văzut și noi când am venit azi-noapte aici. Este o problemă pe care aș putea să o definesc ca fiind în curs de rezolvare. Trebuie să înțelegem de unde am pornit. Schimburile comerciale între România și Ucraina nu au fost foarte intense, iar tranzitul mărfurilor ucrainene prin România a fost, aș putea să spun, chiar foarte redus până acum câteva luni.

Tranzitul mărfurilor care sosesc în România sau din România care merg în Ucraina nu au fost foarte intense. Vedeți, toate aceste lucruri s-au schimbat foarte repede. Este nevoie de noi linii de logistică, este nevoie de noi puncte de trecere a frontierei și toate acestea sunt în lucru.

Ca să vă dau un exemplu poate concret și legat de ce s-a discutat și astăzi: tranzitul grâului din Ucraina la Portul Constanța. Am avut doar în ultima lună de zile o creștere a acestui tranzit cu 400%, deci de patru ori mai mult! Este ceva impresionant, dar, până când reușim să avem aceeași creștere și pe cale rutieră, pe Dunăre, pe cale ferată, este evident că e nevoie de investiții. Am discutat și astăzi cu Președintele Zelenski aceste chestiuni și vom lucra în continuare la ameliorarea acestor situații. Mulțumesc!