Declarație Comună a Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, și a Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cu privire la integrarea euroatlantică a Ucrainei

01 iunie 2023 | Ucraina

DECLARAȚIE COMUNĂ

a Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, și a Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cu privire la integrarea euroatlantică a Ucrainei

 

Recunoscând necesitatea de a continua întărirea capacității consolidate a comunității euroatlantice de a contracara provocările și amenințările existente și potențiale la adresa securității globale,

Subliniind faptul că Federația Rusă reprezintă amenințarea cea mai semnificativă și directă la adresa securității Aliaților și a păcii și stabilității în regiunea euroatlantică, așa cum este stipulat în Conceptul Strategic al NATO din 2022, adoptat de șefii de stat și de guvern la Summitul NATO de la Madrid din 29 iunie 2022,

Respingând ferm pretențiile Rusiei cu privire la o zonă de influență și recunoscând dreptul Ucrainei de a-și alege propriile aranjamente de securitate, inclusiv o viitoare aderare la NATO,

Reafirmând deciziile Summitului de la Madrid cu privire la importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică,

Reafirmând că NATO nu caută confruntare, nu reprezintă o amenințare la adresa Federației Ruse și va continua să răspundă la amenințările și acțiunile ostile ale Rusiei într-un mod unitar și responsabil, inclusiv prin consolidarea descurajării și a apărării pentru toți aliații, prin sporirea rezilienței și prin sprijinirea partenerilor săi în procesul de a contracara ingerințele și agresiunile maligne,

Luând notă de Paragraful 4 din Declarația Summitului de la Madrid a șefilor de stat și de guvern din cadrul NATO care au participat la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic de la Madrid din 29 iunie 2022, care prevede că Alianța își reiterează sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional, inclusiv în ceea ce privește apele sale teritoriale, precum și că sprijină pe deplin dreptul inerent al Ucrainei la autoapărare și la alegerea propriilor sale angajamente de securitate,

Făcând referire la Articolul 10 din Tratatul NATO de la Washington, care prevede clar că orice alt stat european aflat în poziția de a promova principiile acestui Tratat și de a contribui la securitatea zonei nord-atlantice poate fi invitat să adere la acest tratat,

Reafirmând Declarația Summitul NATO de la București din 2008, în care Aliații au convenit că Ucraina va deveni stat membru al NATO, atunci când condițiile vor fi îndeplinite,

Luând în considerare Paragraful 18 din Declarația Summitului de la Madrid, adoptată de șefii de stat și de guvern NATO care au participat la reuniunea Consiliului Nord Atlantic de la Madrid din 29 iunie 2022, în care Aliații își reafirmă angajamentul față de politica NATO a Ușilor Deschise,

Reamintind Paragraful 40 din Conceptul Strategic al NATO din 2022, care afirmă că ușa NATO va rămâne deschisă tuturor democrațiilor europene care împărtășesc valorile Alianței, care sunt dispuse și capabile să își asume responsabilitățile și obligațiile aderării la NATO și a căror calitate de membru contribuie la securitate comună,

Recunoscând că extinderea NATO a fost un succes istoric, care a contribuit la pacea și stabilitatea regiunii euroatlantice,

Având în vedere Constituția Ucrainei, care definește obținerea dreptului de membru cu drepturi depline la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord ca un obiectiv strategic al statului,

Luând în considerare sprijinul majorității covârșitoare a populației ucrainene pentru integrarea Ucrainei în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord,

Constatând contribuția semnificativă a Ucrainei la securitatea regiunii nord-atlantice, în special eforturile sale de a combate agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei,

Având în vedere Apelul comun al Președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, Președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, Prim-ministrului Ucrainei, Denys Shmyhal, către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord din 30 septembrie 2022 cu privire la cererea Ucrainei de aderare la NATO,

Salutând Declarația comună a Președinților a nouă state membre NATO din Europa Centrală și de Est din 2 octombrie 2022, semnată de Președintele României, care evidențiază sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Alianță și încurajează Aliații să crească în mod substanțial ajutorul militar acordat Ucrainei,

Reamintind că relația noastră bilaterală se bazează pe valori comune, relații de bună vecinătate, principii democratice, respect pentru drepturile omului și valorile fundamentale, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, așa cum sunt consacrate în Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina, semnat la 2 iunie 1997, în Constanța,

Președintele României și Președintele Ucrainei

Salută progresele semnificative ale Ucrainei în ceea ce privește avansarea pe calea integrării euroatlantice;

Confirmă angajamentul lor de a consolida eforturile comune de susținere a integrării Ucrainei în cadrul Alianței și pentru implementarea standardelor NATO;

Exprimă disponibilitatea de a organiza consultări bilaterale cu privire la garanțiile internaționale de securitate pentru Ucraina înaintea obținerii statutului de membru NATO, în baza Pactului de Securitate de la Kiev din 13 septembrie 2022;

Declară următoarele:

România va continua sa promoveze sprijinul politic și practic al Alianței pentru Ucraina în vederea asigurării abilității Ucrainei de a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială;

Ucraina va continua să își aprofundeze interoperabilitatea cu NATO, și să își modernizeze forțele de securitate și militare. Ucraina apreciază în mod deosebit susținerea politică și practică oferită de România și de poporul român în aceste momente critice, inclusiv, dar fără a se limita la, primirea de refugiați, tranzit pe teritoriul național al asistenței internaționale, facilitarea exporturilor de cereale, susținere pentru eforturile Ucrainei de apărare națională și creștere a rezilienței, inclusiv creșterea capacităților de apărare;

Ucraina salută eforturile și inițiativele propuse de România cu privire la reconstrucția post-conflict;

România va susține Ucraina atât timp cât va fi necesar. Va continua să ofere susținere multidimensională pentru Ucraina și să solicite consolidarea susținerii și asistenței internaționale pentru Ucraina. România va susține Ucraina în reconstrucția și redresarea post-conflict în vederea asigurării unui stat stabil, sigur și rezilient;

Iau act că România susține Ucraina în vederea obținerii statutului de stat membru NATO de îndată ce condițiile vor fi îndeplinite;

Continuă să lucreze împreună pentru a:

- susține stabilitatea și reziliența statelor vulnerabile din regiune, afectate de războiul de agresiune al Federației Ruse;

- asigura libertatea și siguranța navigației în Marea Neagră, în concordanță cu normele și principiile internaționale;

- obține securitate, stabilitate, democrație și prosperitate de durată în regiunea Mării Negre.

Semnat în dublu exemplar la 1 iunie 2023 în limba engleză.

Pentru România,

Președintele Klaus Werner Iohannis

 

Pentru Ucraina,

Președintele Volodîmîr Zelenski


JOINT DECLARATION

of the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, and the President of Romania, Klaus Werner Iohannis, on the Euro-Atlantic integration of Ukraine

 

Acknowledging the need to further strengthen the consolidated capacity of the Euro-Atlantic community to counter existing and potential global challenges and security threats,

Emphasizing that the Russian Federation is the most significant and direct threat to Allies security and to peace and stability in the Euro-Atlantic area, as stipulated in the NATO 2022 Strategic Concept adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Madrid on 29 June 2022,

Firmly rejecting Russia’s claim to a zone of influence and recognizing Ukraine’s right to pursue its own security arrangements, including future membership of NATO,

Recalling the Madrid Summit decisions regarding the strategic importance of the Black Sea region for the Euro-Atlantic security,

Recalling that NATO does not seek confrontation, poses no threat to Russian Federation and will continue to respond to Russian threats and hostile actions in a united and responsible way, including by strengthening deterrence and defence for all Allies, enhancing resilience and supporting its partners to counter malign interference and aggression,

Taking note of Paragraph 4 of the Madrid Summit Declaration issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid on 29 June 2022, that the Alliance reiterates its unwavering support for Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognised borders extending to its territorial waters, as well as fully supports Ukraine’s inherent right to self-defence and to choose its own security arrangements,

Referring to the Article 10 of the NATO Washington Treaty, which clearly states that any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area may be invited to accede to this Treaty,

Recalling the NATO 2008 Bucharest Summit Declaration where Allies agreed that Ukraine will become member of NATO, when the conditions will be met,

Having regard to Paragraph 18 of the Madrid Summit Declaration issued by NATO Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Madrid on 29 June 2022, where Allies reaffirm their commitment to NATO’s Open Door Policy,

Recalling paragraph 40 of the NATO 2022 Strategic Concept, which states that NATO’s door remain open to all European democracies that share the values of the Alliance, which are willing and able to assume the responsibilities and obligations of NATO membership, and whose membership contributes to the common security,

Recognizing that NATO enlargement has been a historic success, which contributed to peace and stability in the Euro-Atlantic Area,

Having regard to the Constitution of Ukraine which defines gaining full-fledged membership in the North Atlantic Treaty Organization as a strategic course of the state,

Taking into account the support by overwhelming majority of Ukrainian population for integration of Ukraine with the North Atlantic Treaty Organization,

Noting Ukraine’s significant contribution to the security of North Atlantic area, in particular its efforts to deter Russia's unprovoked and unjustified military aggression,

Having regard to the Joint Appeal of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Speaker of Verkhovna Rada of Ukraine Ruslan Stefanchuk, Prime Minister of Ukraine Denys Shmyhal to the North Atlantic Treaty Organization as of September 30, 2022 on Ukraine’s application for NATO membership,

Welcoming the Joint Statement of Presidents of nine Central and Eastern European NATO Member States as of October 2, 2022, signed by the President of Romania, which highlights the support to Ukraine’s membership in the Alliance and encourages Allies to substantially increase military aid to Ukraine,

Recalling that our bilateral relationship is built on shared values, good neighbourly relations, democratic principles, respect for human rights and fundamental values, including rights of persons belonging to national minorities, as enshrined in the Treaty between Romania and Ukraine on Good Neighbourliness and Cooperation signed on June 2, 1997, in Constanța,

The President of Romania and the President of Ukraine

Welcome the significant achievements of Ukraine in advancing on the path of Euro-Atlantic integration;

Confirm their commitment to strengthen joint efforts in supporting the integration of Ukraine with the Alliance and implementation of NATO standards;

Express readiness to hold bilateral consultations regarding international security guarantees for Ukraine prior to achieving NATO membership, based on the Kyiv Security Compact as of September 13, 2022;

Declare the following:

Romania will continue to promote Alliance’s strong and effective political and practical support for Ukraine aimed at ensuring the ability of the Ukrainian state to effectively defend its sovereignty and territorial integrity;

Ukraine will continue deepening interoperability with NATO, and modernizing its security and military forces. Ukraine highly appreciates all political and practical assistance being provided by Romania and the people of Romania at this critical time, including, but not limited to, welcoming refugees, transit of international assistance, facilitating grain exports, support for Ukraine’s self-defence efforts and resilience, including defence capacity building.

Ukraine welcomes Romania’s post-war reconstruction efforts and initiatives;

Romania will stand with Ukraine for as long as it takes. It will continue to provide multidimensional support to Ukraine and to call for strengthening the international support and assistance for Ukraine. Romania will support Ukraine in the post-war reconstruction and recovery aimed at a stable, safe and resilient country;

Note that Romania supports Ukraine to become NATO Member as soon as conditions allow for it;

Continue to work together in order to:

- support the stability and resilience of vulnerable countries in our region, impacted by Russia’s war of aggression,

- ensure freedom and safety of navigation in the Black Sea, in accordance with international norms and principles;

- achieve lasting security, stability, democracy and prosperity in the Black Sea region.

Signed in duplicate on 1 iunie 2023 in the English language.