Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

19 iulie 2018

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 19 iulie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Vă prezentăm textul integral al cererii:


 

București, 19 iulie 2018

 

Domnului Nicolae-Liviu Dragnea

Președintele Camerei Deputaților

 

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

 

CERERE DE REEXAMINARE

asupra

Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 

Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 vizează intervenții legislative asupra dispozițiilor ce reglementează înființarea, reorganizarea și desființarea unor formațiuni de studiu, precum și modalitățile de realizare și prezentare a rapoartelor privind starea învățământului preuniversitar și universitar. Considerăm că această lege prezintă neclarități, fiind incompletă în reglementare, ceea ce impune reexaminarea de către Parlament a conținutului normativ al acesteia.

Astfel, potrivit art. unic pct. 1 din legea supusă reexaminării, art. 61 alin. (2) al Legii nr. 1/2011 prevede: „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice, efectivele formațiunilor de studiu se organizează, înființează și funcționează astfel: a) înființarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege se poate realiza la cerere în condițiile legii; b) reorganizarea, desființarea formațiunilor de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice existente, se poate realiza cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale, Comisiei de învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului de Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și/sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României; c) în situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale și lingvistice pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcției pentru minorități din cadrul Ministerului Educației Naționale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).”

În legătură cu noile dispoziții ale art. 61 alin. (2) al Legii nr. 1/2011 constatăm că prin art. unic pct. 1 din legea transmisă la promulgare  legiuitorul  a introdus un nou termen - minorități lingvistice. Din analiza dispozițiilor Legii nr. 1/2011 rezultă că acest act normativ face referire doar la sintagma „minorități naționale”, cea de minoritate lingvistică nefiind definită.

De asemenea, această sintagmă nu este definită nici în conținutul legii supuse reexaminării. Așadar, în scopul prevenirii oricăror probleme în aplicarea normei, considerăm că se impune reexaminarea acesteia de către Parlament, sub aspectul stabilirii cu exactitate a noțiunii de minoritate lingvistică.

Prin raportare la cerințele de calitate a legii, considerăm că legea supusă reexaminării este incompletă și poate crea neclarități în aplicare, întrucât noua reglementare de la art. unic pct. 1 nu este corelată cu alte dispoziții ale Legii nr. 1/2011, ceea ce impune reanalizarea legii și din această perspectivă. Un exemplu în acest sens sunt prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 referitoare la organizarea și funcționarea la cererea părinților, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat grupe, clase sau unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română sau în limbile minorităților naționale. Mai mult, referitor la reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar se enumeră instituțiile care pot avea inițiativa și precizează că în situația unor „opinii divergente cu privire la procesul de reorganizare, Ministerul Educației Naționale decide cu privire la procesul de reorganizare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare” (art. 221 alin. (4) din Legea nr. 1/2011).

De asemenea, învederăm faptul că prin procedura privind înființarea, reorganizarea și desființarea formațiunilor de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale sau lingvistice, așa cum aceasta este stabilită prin legea supusă reexaminării, se stabilește o altă procedură de organizare a formațiunilor de studiu respective, ceea ce intră în contradicție cu prevederile art. 221 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 care stabilește că: „Ministerul Educației Naționale prin direcțiile de specialitate competente, precum și prin Direcția Minorități, în cazul unităților cu predare în limbile minorităților naționale, stabilește și propune ARACIP, pentru situațiile prevăzute la alin. (3) lit. e) și la alin. (4), unitățile de învățământ care intră în proces de reorganizare.”

Mai mult, noile prevederi ale art. 61 alin. (2) al Legii nr. 1/2011 privind  derularea programelor de studiu amintite, vin în contradicție și cu unele prevederi ce reglementează condițiile referitoare la desfășurarea învățământului pentru persoanele aparținând minorităților naționale; astfel, potrivit art. 45     alin. (6) din Legea nr. 1/2011: „în cazul unităților de nivel gimnazial sau liceal cu predare în limbile minorităților naționale, singulare în municipiu, oraș sau comună, se acordă personalitate juridică, indiferent de efectivul de elevi. ”

În lipsa unor clarificări ale conceptelor folosite și ale metodologiilor de înființare, reorganizare și desființare ale programelor vizate, considerăm că această nouă reglementare este de natură să creeze confuzii pentru cei responsabili de aplicarea cadrului normativ, ceea ce poate genera consecințe negative asupra calității învățământului, în detrimentul beneficiarilor sistemului educațional și al societății.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS