Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul întâlnirii cu membrii Colegiului Comisarilor

10:10 | 11 Ianuarie 2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut vineri, 11 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune în cadrul întâlnirii cu membrii Colegiului Comisarilor.

 

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii, în limba engleză:

Mr. President of the European Commission, dear Jean-Claude,

Dear members of the European Commission,

Dear guests and participants,

It is a great pleasure to welcome you today here in Bucharest, in the context of the official opening of the first Romanian Presidency of the Council of the European Union.

Holding the Presidency of the Council of the EU for the first time is an important moment for Romania as an EU Member State and a good opportunity for us to translate on all dimensions of the EU action our attachment to the European project and values.

We intend to use this opportunity to show our commitment and bring our contribution towards building a stronger, more united and efficient Union. I believe this is an objective that we fully share and I appreciate the commitment of the European Commission in this regard.

The European Commission is a key partner for the Romanian Presidency of the Council of the EU, as well as for the overall cooperation between the EU institutions.

I particularly appreciate the approach that the European Commission is promoting in terms of consolidating the European project and deepening the integration process for the benefit of all European citizens.

As you know, Romania fully shares the pro-European approach. Romania's stance within the EU has always been and will continue to be in favour of a strong, united and cohesive Union where all Member States bring their contribution to the advancement of the European project.

Our vision is that common efforts at the EU level should focus on ways to overcome any divisions and discrepancies between Member States in order to strengthen our Union and demonstrate the EU’s capacity to take up a more assertive role on the global arena.

I am convinced that, through our coordinated actions, we can contribute to a better European Union.

I would like to reassure you of Romania's desire to contribute to advancing the European Agenda in a constructive and consensual manner.

We hold the Presidency of the Council of the EU in a context of important and complex developments at the EU level: the reflection on the future of Europe, the European elections, the Brexit process, migration and security, negotiations on EU’s future budget, the strengthening of the euro area mechanisms or the EU’s external action in an unpredictable and ever-changing international environment.

The discussions on the future of Europe will be at the forefront of the European agenda during Romania’s Presidency of the Council of the EU and the Summit in Sibiu, on May the 9th, will be the landmark of our Presidency, taking into account its role in preparing the future strategic priorities of the Union for the period 2019-2024.

I believe this will be a good opportunity to reflect together on the way we see the evolution of the European project. We will strive to support consensual discussions that would reaffirm, through a political Declaration, our common determination to lay the foundations for an ambitious vision for the future of the Union.

The future Multiannual Financial Framework is one of the key files of our Presidency of the Council of the EU. Romania will be fully engaged in this process, in line with the objective set at the December European Council, making all efforts in defining realistic and balanced options.

We will make every effort to maintain the accelerated path of the negotiation process, in order to progress as much as possible by the end of our mandate.

The United Kingdom’s withdrawal from the European Union is a major priority on our agenda, especially as it is due to be finalized during our Presidency of the Council of the EU. In this regard, we aim to maintain the unity of the EU27 around the principles governing the negotiation process. Over the next months, we will actively support the process of approval of the Withdrawal Agreement at the EU level, by providing the necessary institutional framework that would allow an orderly withdrawal of the United Kingdom.

The European context is a sensitive one, determined not only by the prospect of the elections for the European Parliament but also by the political atmosphere among and within Member States, which in some cases generates difficulties in reaching decisions at the European level.

We will strive to advance the European Agenda on a consensual, inclusive manner and act as an honest broker between all stakeholders. Our main objective is that of maintaining the unity and cohesion among Member States, which is reflected also in the motto of our Presidency which is „Cohesion, a common European value”. We are convinced that we can only build a credible future of the EU by strengthening its core, fundamental, values.

The context is not easy, but I do trust that the Romanian Presidency of the Council of the EU will be a consistent one, based on a pragmatic and constructive approach, on hard work and on the strong support of the European Commission and other European partners and European institutions.

Having said that, let me say once again ”welcome to Romania!” and I am convinced that together we will do that. I hope you will find a well prepared country for the Presidency we started last night together with a very good cultural event. Culture unites us, politics not always. But I think we will be able to prove that politics is also something we master. So, I wish you all a nice stay in Romania and I'm looking forward to your opinions, first of all, of course, the opinion of my dear friend, Jean-Claude.

 


 

Vă prezentăm în continuare textul alocuțiunii, în limba română:

Domnule Președinte al Comisiei Europene, dragă Jean-Claude,

Dragi membri ai Comisiei Europene,

Dragi oaspeți și participanți,

Am deosebita plăcere de a vă ura bun venit aici, la București, în contextul deschiderii oficiale a primei Președinții a României la Consiliul Uniunii Europene.   

Exercitarea Președinției Consiliului UE pentru prima dată este un moment important pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, și o bună oportunitate pentru noi să traducem atașamentul nostru față de proiectul european și față de valorile sale în toate dimensiunile sale.  

Ne propunem să folosim această șansă pentru a ne demonstra angajamentul și pentru a ne aduce contribuția la construirea unei Uniuni mai puternice, mai unite și mai eficiente. Cred că acesta este un deziderat pe care îl împărtășim cu toții și apreciez devotamentul Comisiei Europene în această privință.  

Comisia Europeană reprezintă un partener-cheie pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea între instituțiile Uniunii Europene în general.

Apreciez în mod special abordarea promovată de Comisia Europeană în ceea ce privește consolidarea proiectului European și aprofundarea procesului de integrare, în beneficiul tuturor cetățenilor europeni.  

După cum știți, România este o țară profund atașată de proiectul european. Poziția României în cadrul Uniunii Europene a fost dintotdeauna și va continua să fie în favoarea unei Uniuni puternice, unite și coezive, în care toate statele membre să își aducă contribuția la avansarea proiectului european.  

În viziunea noastră, eforturile comune la nivelul Uniunii Europene trebuie să se concentreze asupra modalităților de a depăși orice diviziuni și discrepanțe între statele membre în vederea consolidării Uniunii noastre și pentru a demonstra capacitatea Uniunii Europene de a-și asuma un rol mai asertiv pe scena globală.   

Sunt convins că, prin acțiunile noastre coordonate, vom contribui la o Uniune Europeană mai bună.

Doresc să vă asigur, din nou, că România este hotărâtă să contribuie la avansarea Agendei Europene într-un mod constructiv și consensual.  

Deținem Președinția Consiliului Uniunii Europene într-un context cu evoluții importante și complexe la nivel european: reflecția asupra viitorului Europei, alegerile europene, Brexitul, fenomenul migrației și securitatea, negocierile pentru viitorul buget al Uniunii, întărirea mecanismelor zonei euro sau acțiunile externe ale UE într-un context internațional impredictibil și în continuă schimbare.  

Discuțiile cu privire la viitorul Europei vor fi în prim-planul agendei europene în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, iar Summitul de la Sibiu, din 9 mai, va reprezenta reperul Președinției noastre, având în vedere rolul acestuia în pregătirea priorităților strategice viitoare ale Uniunii pentru perioada 2019-2024.

Cred că acest eveniment va constitui un bun prilej pentru a reflecta împreună asupra modului în care vedem evoluția proiectului european. Ne vom strădui să încurajăm discuții consensuale care să reafirme, printr-o Declarație politică, hotărârea noastră comună de a pune bazele unei viziuni ambițioase privind viitorul Uniunii.

Viitorul Cadru Financiar Multianual este unul dintre dosarele-cheie ale Președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. România se va angaja total în acest proces, în conformitate cu obiectivele asumate la Consiliul European din decembrie, și va depune toate eforturile pentru a contura opțiuni echilibrate și realiste.

Vom depune toate eforturile pentru a menține ritmul accelerat al procesului de negociere, pentru a avansa cât de mult posibil până la încheierea mandatului nostru.  

Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană reprezintă o prioritate majoră a agendei noastre, mai ales pentru că urmează să fie finalizată în timpul Președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. În această privință, ne propunem să păstrăm unitatea UE27 în jurul principiilor pe care se bazează procesul de negociere. În lunile viitoare, vom sprijini activ procesul de aprobare a Acordului de retragere la nivelul european, prin asigurarea cadrului instituțional necesar care să permită o retragere ordonată a Regatului Unit al Marii Britanii.

Contextul european este unul sensibil, determinat nu numai de perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, ci și de atmosfera politică dintre și din interiorul statelor membre, care, în unele cazuri, generează dificultăți în luarea deciziilor la nivel european.

Ne vom strădui să avansăm Agenda Europeană într-o manieră consensuală, incluzivă, și vom acționa ca un mediator imparțial pentru toți actorii implicați. Principalul nostru obiectiv este de a menține unitatea și coeziunea între statele membre, ceea ce se reflectă și în motto-ul Președinției noastre - „Coeziunea, o valoare comună europeană”. Suntem convinși că putem să construim un viitor credibil pentru Uniunea Europeană doar prin consolidarea valorilor ei fundamentale.

Contextul nu este ușor, dar am încredere că Președinția română la Consiliul Uniunii Europene va fi una substanțială, bazată pe o abordare pragmatică și constructivă, pe muncă asiduă și pe sprijinul consistent din partea Comisiei Europene și al altor parteneri și instituții europene.  

Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă mai urez încă o dată „Bun venit în România!” și sunt convins că împreună vom reuși. Sper că veți găsi o țară bine pregătită pentru Președinția care a debutat aseară cu un eveniment cultural frumos. Cultura ne unește, ceea ce politica nu face întotdeauna. Dar, cred că vom reuși să arătăm că politica este ceva ce stăpânim. Așadar, vă urez tuturor o ședere frumoasă în România și aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră, în primul rând, firește, părerea bunului meu prieten, Jean-Claude.