Angajamente

România educată

Calendar de activități organizate
sub egida Dezbaterii Naționale
pentru Educație și Cercetare

„România educată” este proiectul național al Președintelui României care reprezintă începutul reașezării societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate.

În acest sens, în perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială derulează o amplă dezbatere publică  privind educația și cercetarea din România, structurată în trei etape:

  • Prima etapă (2016-2017) va fi dedicată unei dezbateri ce își dorește să antreneze întreaga societate în construirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație și cercetare, viziune care să sprijine apoi identificarea opțiunilor strategice ale României şi transformarea lor în obiective de țară.
  •  A doua etapă (2017) va porni de la viziunea și obiectivele asumate anterior, pentru a creiona o strategie și un plan operațional pentru educație și cercetare.
  • A treia etapă (2018) implică elaborarea unui mix de politici publice clare, a unui model de guvernanță pentru sectorul educație și cercetare și, în măsura în care este necesară, susținerea unei eventuale reașezări normative.

Am lansat prima etapă a proiectului „România educată” la care sunt invitați să contribuie toți cei interesaţi – elevii, studenţii, profesorii, părinţii, cercetătorii, dar și organizațiile reprezentative ale acestora, sindicatele, patronatele, asociaţiile profesionale, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții mediului privat, instituțiile de educație sau de cercetare, instituţiile publice centrale şi judeţene cu atribuții în domeniu, dar și publicul larg.

În acest sens vor fi utilizate mai multe instrumente, detaliate în meniul de mai jos: o consultare  online, o serie de dezbateri regionale inițiate de Administrația Prezidențială și evenimente organizate de actori din domeniul educației și cercetării, sub egida dezbaterii naționale.

Administrația Prezidențială colaborează cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și cu instituții aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în desfășurarea primei etape a dezbaterii. În perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială își propune să extindă această colaborare la nivelul tuturor instituțiilor relevante pentru realizarea scopurilor propuse.

La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, educația și cercetarea vor avea astfel o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către România educată.

Instrumente de consultare

Consultare online

Metoda de consultare utilizată pentru construcția viziunii și obiectivelor de țară este de tip foresight, îmbinând „imaginaţia anticipativă” cu „gândirea prospectivă”.

Chestionarul în sine foloseşte o tehnică de tip Delphi online argumentativ și este menit să identifice posibile soluții de adaptare a educaţiei româneşti la tendinţele naţionale şi globale din 2030. Chestionarul este disponibil la adresa www.romaniaeducata.eu, prin selectarea opţiunii „Intră în consultarea online”.

Răspunsurile la chestionar vor fi utilizate în construcţia mai multor scenarii dezirabile cu privire la viitorul educaţiei din România în 2030. Aceste scenarii, alternative sau complementare, vor fi din nou supuse unei consultări publice, în funcție de rezultatul căreia, principalele scenarii alese de respondenți vor fi asamblate într-o viziune unitară.

Întreg procesul de consultare este realizat în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). În România, UEFISCDI are experienţă în construcţia de viziuni sistemice, activitate recunoscută şi internaţional, prin  premiul acordat în 2014 de World Futures Studies Federation, cea mai importantă asociaţie mondială a organizaţiilor din domeniu. Astfel, UEFISCDI a coordonat procesul de realizare a viziunii privind învăţământul superior din România în 2025 (www.edu2025.ro), a viziunii privind cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în 2025 (www.cdi2020.ro), precum și a viziunii privind administraţia publică din România în 2020, parte a actualei Strategii pentru consolidarea administraţiei publice, 2014-2020.

Dezbateri Regionale

În perioada martie – noiembrie 2016, vor fi organizate în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării consultări sub egida proiectului “România Educată”.

Fiecare dezbatere va urmări obținerea de contribuții privind viziunea și obiectivele de țară ale României pentru educație și cercetare, în perioada 2018-2030. În plan secundar vor fi abordate și subiecte punctuale, de interes (ex: cariera didactică, profilul absolventului și evaluările naționale etc). Raportul fiecărei dezbateri regionale va fi disponibil pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Prima dezbatere regională va avea loc în martie 2016, la Craiova, și va fi organizată în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Tema punctuală a acestui prim eveniment se va axa pe corelarea profilului absolvenților cu aștepările societății, din perspectiva fiecărui nivel educațional (educație timpurie, învățământ obligatoriu, învățământ liceal, învățământ profesional și tehnologic, învățământ terțiar, învățare pe tot parcursul vieții etc).

 

Evenimente organizate de alte părți interesate

În baza unui set de criterii transparente, orice eveniment cu rezultate relevante pentru tema anului 2016, respectiv viziunea și obiectivele de țară pentru educație și cercetare în 2018 - 2030, poate fi inclus sub egida dezbaterii publice ”România Educată”, pentru a fructifica astfel întreaga experiență existentă. Criteriile sunt disponibile aici și au fost supuse dezbaterii publice în perioada 22 ianuarie – 7 februarie 2016.

Evenimentele pot fi înscrise de către orice persoană, grup de iniţiativă sau organizaţie/structură interesată de domeniul educaţiei şi cercetării (sindicate, patronate, federații studențești sau de părinți, organizații ale elevilor, studenților, profesorilor, cercetătorilor, organizații neguvernamentale în general sau structuri ale unor organizații internaționale, coaliţii de ONG-uri, reprezentanți ai mediului privat, institute de cercetare, instituţii publice centrale sau locale etc.), care doresc să aducă mesajul dinspre cetăţeni şi comunitatea şcolară/universitară/de cercetare către Administrația Prezidențială, printr-un dialog constructiv şi deschis.

Înscrierea și derularea evenimentelor se va realiza în perioada 15 februarie – 1 decembrie 2016. Candidatura pentru înscriere trebuie să fie transmisă pe adresa educatie@presidency.ro, cu minim două săptămâni înainte de derularea efectivă a evenimentului, prin completarea corectă a formularului standard disponibil aici.

Raportul fiecărui eveniment trebuie transmis în maxim 1 lună de la derularea evenimentului dar nu mai târziu de 5 decembrie 2016, pe adresa educatie@presidency.ro. Formularul de raportare este disponibil aici.

Evenimentele înscrise sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare – România educată vor fi incluse într-un calendar ce poate fi consultat mai jos. Rapoartele fiecărui eveniment vor fi la rândul lor disponibile pe site, pe măsură ce ele vor fi transmise Departamentului Educație și Cercetare și validate conform criteriilor anunțate.

Alte evenimente relevante

Dezbaterea „Educație pentru Sănătate” din 26 noiembrie 2015, organizată de către Administraţia Prezidenţială, prin Departamentul Educație și Cercetare și Departamentul Sănătate Publică.

Raportul dezbaterii este disponibil aici.